Interne ontwikkelingen Evenals vorig jaar wordt in het apart uit te brengen sociale jaarverslag uitgebreid op deze materie ingegaan. Wij willen hier volstaan met melding te maken van de verdere toename van ons personeelsbestand van 286 per ultimo 1977 tot 328 per het einde van 1978. Uit het oogpunt van werkgelegenheid is dit een verheugende ontwikkeling. Toch zullen wij trachten door wijzigingen in de organisatie en verdergaande automatisering een verdere toename van het personeelsbestand beperkt te houden. Reeds in ons vorige verslag maakten wij melding van de huisvestingsproblemen van ons hoofdkantoor. In verband daarmede hebben wij ons rekencentrum in de eerste maanden van 1978 verplaatst naar de Wibautstraat in Amsterdam. Door de uitbreiding van ons personeel in 1978 is het ruimtegebrek echter niet minder geworden. De besprekingen met de Gemeente Amsterdam over een nieuwe vestigingsplaats hebben niet geleid tot uitzicht op een oplossing op kortere termijn binnen deze gemeente. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was ten aanzien van een nieuwe huisvesting van ons hoofdkantoor nog geen definitieve beslissing genomen. Het overleg met de nieuw gekozen ondernemingsraad, welke medio 1978 zijn werkzaamheden startte, was kritisch doch even constructief als met de vorige. Op deze plaats willen wij gaarne de leden van de afgetreden ondernemingsraad danken voor de belangrijke bijdrage die zij leverden aan de tot standkoming van verbeteringen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden en het sociale klimaat binnen onze onderneming. In de op 1 november 1978 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd kennis gegeven van de benoeming van de Heer Mr. J.W. van Dijk tot lid van de Raad van Bestuur. De Heer van Dijk is per 1 februari 1979 zijn werkzaam heden bij de FGH begonnen. Het ligt in de bedoeling dat hij per 1 mei 1979 de Heer Mr. J. de Wilde als voorzitter van de Raad van Bestuur zal opvolgen. Hoewel dit verslag nog mede ondertekend wordt door de Heer de Wilde, willen wij als collega's hem op deze plaats niet alleen danken voor de vele en belangrijke diensten die hij de FGH heeft bewezen, doch ook voor hetgeen hij in de persoonlijke sfeer voor vele van zijn medewerkers in hun onderscheiden functies heeft betekend. Wij prijzen ons gelukkig dat de Heer de Wilde als commissaris aan de FGH verbonden zal blijven. Voor de overige benoemingen en mutaties verwijzen wij naar ons Sociaal Jaarverslag. 23

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 25