Het winkel- en kantorencentrum Hoog Catharijne ontwikkelt zich naar verwachting. Met de in gebruikneming van het Muziekcentrum en de daarbij aansluitende winkels met bijbehorende ruimten werd een totale afronding van het voetgangersgebied tot stand gebracht. Verder konden de nog hangende punten met de Gemeente Utrecht op voor beide partijen bevredigende wijze worden geregeld. Het Beheerskantoor Hoog Catharijne bv heeft thans het gehele winkel- en kantorengebied in exploitatie, hetgeen de eenheid van beheer bevordert. De voorbereiding van de bouw van het kantorenplan aan het Leidseveer vordert naar wens. Ook in dit verslagjaar zal de vennootschap waarin de eigendom en de exploitatie van het Holiday-lnn Hotel te Utrecht zijn onder gebracht een behoorlijke bijdrage aan de winst leveren. Gezien de hoge bezettingsgraad ligt het in het voornemen dit hotel uit te breiden met een aantal logeer- c.q. vergaderkamers; hieromtrent wordt thans overleg gevoerd met de Gemeente Utrecht. Tegelijker tijd zal het hotel op enkele onderdelen worden aangepast aan de eisen van de tijd. Wij zien de verdere ontwikkeling van het Holiday-lnn Hotel met vertrouwen tegemoet. In de ontwikkeling van het reconstructieplan Scheveningen, in welke ontwikkeling wij als eerste hypothecair financier (50%en als mede-eigenaar (voor 16f%) zijn geïnteresseerd, zal in 1979 met het gereedkomen van het Kurhaus een mijlpaal worden bereikt. Tevens zal in dat jaar een aanvang worden gemaakt met de bouw van het winkel- en woongebied op de plaats waar het Palace- gebouw heeft gestaan. Gedurende 1978 vonden in ons vastgoedbezit in exploitatie de volgende mutaties plaats: exclusief minderheids- inclusief min- deelnemingen derheidsdeel- nemingen* boekwaarde marktwaarde marktwaarde Waarde 1 januari 1978 Aankopen en in exploitatie 271.618.000 320.000.000 494.900.000 genomen 69.825.000 69.800.000 91.700.000 341.443.000 389.800.000 586.600.000 Kostprijs, begrepen in ve rkoopresu Itaten 31.334.000 31.800.000 37.500.000 310.109.000 358.000.000 549.100.000 Afschrijvingen Wijziging marktwaarde als 4.621.000 gevolg van nieuwe taxatie 19.100.000 31.200.000 Waarde per 31 december 1978 305.488.000 377.100.000 580.300.000 De huren op jaarbasis, inclusief minderheidsdeelnemingen, bedragen per 31 december 1978 51,1 miljoen. naar rato van ons belang daarin. 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 23