In Duitsland wordt geparticipeerd in een te realiseren winkel centrum in Ebingen en in een verhuurd kantoorgebouw in Hamburg. In Frankrijk is tezamen met derden een aanvang gemaakt met een appartementen-object voor de verkoop te St. Raphaël aan de Cöte d'Azur; voorts werd in Parijs een verhuurd kantoorgebouw aangekocht. In Schotland participeren wij in een kantoren ontwikkeling te Aberdeen. De in de Verenigde Staten verrichte studies hebben geleid tot deelneming in de te Denver (Colorado) gevestigde vennootschap Dutch Properties Investments Ltd. Deze maatschappij zal zich bezighouden met de begeleiding van de aankoop en het management van door ons te verwerven projecten en zal tevens diensten kunnen verlenen aan derden. Als gevolg van de economische ontwikkelingen in Nederland is een zekere stagnatie opgetreden in de markt van voor eigen gebruik bestemde nieuwbouwwoningen en, in mindere mate, in die van bestaande woningen. Wij hebben dan ook gemeend onze investeringen in deze sector te moeten beperken tot zeer goede projecten met b.v. additionele elementen welke een positieve invloed zullen hebben op de verkoop. Een voorbeeld hiervan is het project 'Frieslandpark' in Lemmer waar 250 permanente en 250 recreatiewoningen gefaseerd worden gerealiseerd: iedere woning heeft een eigen aanlegplaats. In aanbouw werden genomen projecten in Voorschoten, Oudorp, Amsterdam, Harmelen en Zeist en in België in Waterloo, Ukkel, Strombeek/Bever en Brussel. Gezien de reeds eerder gesignaleerde toegenomen vraag naar beleggingsprojecten hebben woningen voor exploitatie, met name in het eerste halfjaar, een sterke prijsstijging doorgemaakt. Wij hebben gemeend ons in deze sector te moeten richten op kwaliteitswoningen in de duurdere huursector, met name in Amsterdam en Rotterdam. Ondanks de economische situatie in Nederland blijft een goede belangstelling te constateren voor luxe tweede woningen en recreatiewoningen. Zo is ons project Ooltgensplaat bijna geheel verkocht. Ook de interesse voor de in november in de verkoop genomen recreatiewoningen in het project in Lemmer is groot. Met Vroom Dreesmann Nederland bv is in dit verband een samenwerking aangegaan onder de naam "t Tweede Thuis'. Dit samenwerkingsverband zal zich bezig houden met de ontwikkeling en exploitatie van luxe recreatiewoningen in binnen- en buitenland. De verkoop van appartementen aan de Belgische kust heeft, als gevolg van het ruime aanbod en de matige zomer, nog niet geheel aan de verwachtingen beantwoord. Onderhandelingen met de gemeente Amsterdam hebben ertoe geleid dat wij besloten hebben om tezamen met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen over te gaan tot realisatie van een Wereldhandelscentrum te Amsterdam. Dit project is ideaal gelegen aan de rand van Amsterdam aan het einde van de Schiphollijn, en zal ruwweg omvatten 60.000 m2 kantoor, 1200 parkeerplaatsen en 10.000 m2 welke in beslag zal worden genomen door dienstverlenende organisaties ten behoeve van de gebruikers van het Wereldhandelscentrum. Men denke hierbij aan informatiecentra, banken, restaurants, de Wereldhandelscentrum- Club, Kamer van Koophandel en vertaal- en reisbureaus. 19

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 21