van andere dan vervangende investeringen een belangrijke rol bij de hypothecaire productie. Wij verwachten dat deze tendenzen zich ook in 1979 nog zullen voortzetten. De verkoopsnelheid in verschillende categorieën woningen is aanzienlijk teruggelopen en de huizenprijzen zijn in diverse locale markten gedaald. In het westen van het land zijn deze prijsdalingen ten gevolge van de relatieve woningschaarste en de nog steeds stijgende bouwkosten beperkt gebleven. Een stabilisatie van de huizenprijzen achten wij, zeker in de randstad, in de loop van 1979 mogelijk. De overheid dient er dan echter zorg voor te dragen dat een marktherstel niet door fiscale lasten verzwaring met betrekking tot de eigen woning wordt tegengegaan. In de bedrijfssector zijn er tekenen die voor 1979 wijzen op een lichte verbetering in de situatie. Dit zou kunnen betekenen dat de leegstand van goed geoutilleerde, moderne kantoorruimten in onze grote steden in 1979 verder zal teruglopen. In de markt van bedrijfshallen zal het bestaande aanbod slechts in de loop van enkele jaren door de markt kunnen worden opgenomen. Een licht stijgende financieringsbehoefte vanuit de bedrijfssector behoort naar onze mening tot de mogelijkheden. Op grond van bovenstaande factoren moet er rekening mee worden gehouden, dat de hypothecaire productie in 1979 bij het hoge peil van de voorafgaande jaren ten achter zal blijven. Vastgoed Het verslagjaar kenmerkte zich door een verdere toename van de vraag van de zijde van de institutionele beleggers en ook van particulieren naar goed verhuurde beleggingsobjecten; de toename van de in deze sector te beleggen gelden en de geringe aanwendingsmogelijkheden werkten verdere prijsstijgingen in de hand. De stagnatie in de vraag van gebruikers naar bedrijfsruimten handhaafde zich. De vraag naar goede kantoorruimten gaf een verheugende groei te zien. Omdat de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen in de binnenstad veelal ook op lange termijn onvoldoende zijn, concentreert - zoals reeds bij vorige gelegenheden gememoreerd - de vraag zich op aan de rand van de bebouwing gelegen locaties met ruime parkeermogelijkheden en een goed openbaar vervoer naar het centrum. Mede door gebrek aan deze mogelijkheden is de laatste tijd een tendens waarneembaar, dat - in tegenstelling met vroeger - bedrijven de werknemers volgen. Slaapsteden, zoals b.v. Zoetermeer, worden zo woon- en werksteden. Teneinde optimaal te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt in Nederland en als voorbereiding op verdergaande internationalisatie, hebben wij in het verslagjaar in onze organisatie een integratie doorgevoerd van de sectoren exploitatie en ontwikkeling vastgoed. In het onderhavige boekjaar is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van en de belegging in vastgoed buiten Nederland en België. Uitgangspunt bij het beleid in het buitenland is om projecten te entameren tezamen met locale partners, danwel met partners met locale knowhow. 18

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 20