Volstorting aandelenkapitaal Wij hebben gemeend in ons verslag U in ruime mate voorlichting te moeten geven over de ontwikkelingen in ons bedrijf op internationaal gebied. Hierbij is de volstorting van het aandelen kapitaal, welke medio 1978 werd geëffectueerd, van groot belang. Een sterke en doorzichtige vermogensstructuur, zoals wij die thans bezitten, heeft reeds in het afgelopen jaar bewezen van essentiële betekenis te zijn voor het imago en de financieringspotentie van de FGH in het buitenland. Dit geldt evenzeer voor het plaatsen van pandbrieven in het buitenland als voor de financiering van buitenlandse vastgoedactiviteiten. Wet Toezicht Kredietwezen Per 1 januari 1979 is de nieuwe Wet Toezicht Kredietwezen in werking getreden, waardoor aan het hypotheekbankwezen een plaats is gegeven in de financiële ordening in Nederland. Zoals wij reeds in ons vorige jaarverslag uiteenzetten, vallen onder de directe werkingssfeer van de wet alleen de kredietinstellingen en andere instituten, die zich in hoofdzaak financieren met middelen, waarvan de looptijd korter is dan twee jaar. In de wet is echter een artikel opgenomen waarin wordt bepaald, dat bij AMvB bepaalde categorieën kapitaalmarktinstellingen - deze financieren zich in hoofdzaak met gelden die op termijnen van twee jaar of langer opvorderbaar zijn - ter bescherming van crediteurenbelangen onder het bedrijfseconomisch toezicht van De Nederlandsche Bank kunnen worden gebracht. Dit toezicht zal worden uitgeoefend aan de hand van hiertoe te stellen normen met betrekking tot liquiditeit en solvabiliteit. Wat betreft de hypotheekbanken is een dergelijke AMvB met ingang van 1 januari 1979 van kracht geworden. In deze beschikking is tevens getracht het begrip 'hypotheekbank' in een definitie te vangen. Wij beoordelen deze ontwikkeling positief omdat hierdoor een wettelijke basis is gegeven aan een bedrijfstak, die reeds lang zijn bestaansrecht heeft bewezen. Hierbij realiseren wij ons overigens dat de inpassing in de financiële ordening voor onze bedrijfstak bepaalde beperkingen met zich brengt. Zo is thans de mogelijkheid om in het kader van het kasbeleid geiden met een looptijd van korter dan twee jaar op te nemen aan zekere grenzen gebonden. Deze beperkingen zullen echter niet van dien aard mogen zijn, dat zij de bedrijfstak in zijn gezonde groei belemmeren. Om deze reden wordt voor wat betreft de solvabiliteits- en liquiditeitsnormen bij het toezicht door of vanwege De Nederlandsche Bank voorshands uitgegaan van de regels zoals deze tot nu toe door de hypotheekbanken in acht werden genomen. De wijziging van deze regels zal in de komende tijd onderwerp vormen van overleg tussen de Vereniging van Hypotheekbanken en De Nederlandsche Bank. Passieve financiering In de eerste maanden van 1978 vertoonde de kapitaalmarkt een stabiel beeld. De kapitaalrente daalde totdat zich in de maand mei de eerste tekenen van hernieuwde valuta-onrust aandienden. 15

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 17