Verslag van de raad van bestuur Inleiding Bij het bezien van de ontwikkeling van het bedrijf, moeten wij constateren, dat 1978 een zeer belangrijk jaar is geweest. Dankzij de goedkeuring van een voorstel tot statutenwijziging door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de weg vrijgemaakt voor de volstorting van het aandelenkapitaal. Tevens werd daarbij de mogelijkheid geschapen op onderpanden in het buitenland hypothecaire financiering te verstrekken. Tenslotte is ultimo 1978 een einde gekomen aan de lange periode, waarin de hypotheekbanken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken zich onderwierpen aan een eigen regime van solvabiliteitsnormen. Vanaf 1 januari 1979 hebben zij hun plaats gevonden in de financiële ordening welke op grond van de nieuwe Wet Toezicht Kredietwezen tot stand is gekomen. Internationalisatie De uitbreiding van de activiteiten van ons bedrijf naar het buitenland is een logische nieuwe fase in de ontwikkeling van de FGH. Ons bedrijf dient zich als vastgoedfinancier en vastgoed ontwikkelaar te richten naar de behoeften van onze potentiële afnemers. De markt bepaalt de aard en richting van onze producten. Nu de vraag van Nederlandse zijde zich voor wat betreft de vastgoedverwerving en financiering uitstrekt tot een aantal andere landen, willen wij trachten ook in deze landen hetzij in combinatie met derden hetzij zelfstandig dezelfde diensten als in Nederland aan te bieden. Hierbij willen wij ons primair beperken tot vastgoed in dié landen waarvoor ook op termijn een aanzienlijke vraag vanuit Nederland te verwachten is. Gezien de vaak zeer afwijkende regelingen op financieel en fiscaal terrein vergen substantiële en continue activiteiten in het buitenland veel onderzoek en voorbereiding. Veel ervaring wordt in dit verband opgedaan bij een aantal vastgoedactiviteiten, welke wij op kleine schaal in een aantal landen zijn begonnen. In ons verslag over de vastgoedsector zullen wij van deze projecten melding maken. In onze organisatie hopen wij in de loop van 1979 tot de vorming van een afdeling Buitenland te komen. De uitstekende contacten met een aantal relaties in verschillende Europese landen en in de Verenigde Staten maken het ons mogelijk nu reeds voor begeleiding van onze Nederlandse relaties in het buitenland zorg te dragen. Statutenwijziging Uit het vorenstaande blijkt de wenselijkheid om, willen wij in onze ontwikkeling niet door statutaire bepalingen worden belemmerd, de beperking van onze financieringsmogelijkheden tot de EEG-landen en Zwitserland op te heffen. Een desbetreffend voorstel tot wijziging van de statuten, waarin tevens wijzigingen op een beperkt aantal andere punten zijn verwerkt, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 15