Kerncijfers over 5 jaar (x 1.000,uitgezonderd 1974 1975 1976 1977 1978 Vermogen en resultaat Geplaatst kapitaal 18.360 18.360 18.360 22.950 22.950 Reserves na winstverdeling 98.430 140.790 162.901 235.435 271.454 Bruto concernwinst 32.822 44.021 50.590 81.595 91.832 Vennootschapsbelasting Toevoeging aan reserve voor 13.547 19.542 22.959 33.894 37.715 algemene risico's 1.185 2.644 3.104 9.464 10.352 Netto concernwinst Netto concernwinst 18.090 21.835 24.527 38.237 43.765 per aandeel van 1.000, 990* 1.198* 1.342* 1.666* 1.907* j Ingehouden bij deelnemingen 4.820 6.525 5.725 14.465 10.055 Beschikbare winst 13.270 15.310 18.802 23.772 33.710 Ingehouden 7.500 11.000 14.000 17.000 24.000 Winstuitkeringen Pay out op basis van 5.770 4.310 4.802 6.772 9.710 beschikbare winst Pay out op basis van 30%1 27% 25% 28% 28% netto concernwinst Hypotheekbedrijf 20% 19% 19% 17% 22% Productie hypothecaire leningen Toeneming hypotheken 500.515 648.217 742.589 1.737.111 1.771.407 portefeuille Hypotheken-portefeuille 218.278 346.377 417.897 1.278.901 1.206.467 ultimo boekjaar Opgenomen gelden ultimo 1.889.875 2.236.252 2.654.149 3.933.050 5.139.517 boekjaar Vastgoedbedrijf2 1.841.734 2.179.134 2.515.702 3.747.636 4.916.684 Marktwaarde vastgoed in exploitatie Huur op jaarbasis per 31 315.000 344.700 446.400 494.900 580.300 december 28.800 31.800 40.200 45.500 51.100 Projecten in aanbouw. aanvang boekjaar 134.300 160.600 132.600 128.400 98.200 Nieuwe investeringen 136.600 83.900 105.500 64.900 92.600 Gereedgekomen projecten Projecten in aanbouw, 110.300 111.900 109.700 95.100 37.700 ultimo boekjaar 160.600 132.600 128.400 98.200 153.100 Exclusief extra dividenduitkering van 10% i.v.m. introductie Agora. De hier vermelde cijfers zijn inclusief - in verhouding tot ons belang daarin - de niet gecon solideerde deelnemingen. N.B. Met ingang van 1975 worden deelnemingen gewaardeerd tegen intrinsieke waarden (voordien aanschafwaarde). De cijfers over 1973 en 1974 zijn dienovereen komstig aangepast. de de 10

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 12