f 68.498.000 f 20.237.000 f 3.881.000 f 7.088.000 f 11.612.000 f 9.737.000 f 11.612.000 f 34.487.000 f 31.765.000 Actief (vervolg) 1972 1971 Vorderingen en transitoria Hierin zijn begrepen: Door hypotheken gedekte vorderingen Leningen u/g en kredieten Term ijndebiteu ren Transitoria 6.038.000 3.425.000 2.458.000 2.478.000 377.000 4.741.000 Passief Eigen vermogen Betreft het aandeel van de Friesch- Groningsche Hypotheekbank n.v. in het gewone aandelenkapitaal der vastgoed- maatschappijen en andere diversificaties, zomede het evenredige aandeel in de vrije reserves. Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari Bij: ingehouden winst samenvoeging met de deelneming Van Haften Co. n.v., die ultimo 1971 niet in de gecombineerde jaar- 3.192.000 1.875.000 rekening was begrepen 2.338.000 f 17.142.000 Vervangingsreserve Op deze, voornamelijk als boekwinst op verkopen van vastgoed in exploitatie gevormde, reserve rust een fiscale claim. 32

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 34