Toelichting f 9.116.000 3.389.000 f 7.513.000 2.254.000 f 5.727.000 f 5.259.000 f 2.584.000 2.277.000 f 1.245.000 1.270.000 f 4.861.000 f 2.515.000 Algemeen De gecombineerde balans en resultaten rekening omvat de jaarrekeningen van alle meerderheidsdeelnemingen. Naast het vastgoedbedrijf is hierin thans begrepen het in 1971 en 1972 verworven belang in het commissionairshuis Van Haften Co. n.v. Als algemene waarderingsgrondslag voor het vastgoed in exploitatie geldt: kosten van aankoop en stichting onder aftrek van een jaarlijkse afschrijving. De af schrijving geschiedt op basis van deze kosten, rekening houdende met de geschatte gebruiksduur. Als verkoopresultaat van het onroerend goed uit exploitatie wordt verantwoord het verschil tussen opbrengst en boek waarde. Behoudens voor enkele bijzondere projecten wordt het aldus bepaalde verkoopresultaat overgebracht naar de vervangingsreserve. De op deze vervangingsreserve rustende fiscale claim wordt in de jaarrekening niet separaat tot uitdrukking gebracht. De waarderingsgrondslag voor het vast goed in ontwikkeling is: kosten van aan koop en stichting. Het verkoopresultaat wordt verantwoord in het jaar waarin een project is voltooid, dan wel - in geval het verkoop resultaat vaststaat - in het jaar waarin een deel van het project is voltooid. De overige baten en lasten zijn in het algemeen verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. De in de resultatenrekening opgenomen vennootschapsbelasting is berekend over het saldo dezer rekening, met inacht neming van vrijgestelde winstbestand- delen. De effectenposities zijn berekend naar de beurskoers per balansdatum of naar de aankoopprijs, indien deze lager is. Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Gecombineerde resultaten- De resultatenrekening is zodanig op- rekening gesteld dat daaruit alle relevante posten blijken. De posten ‘interest saldo’ resp. ‘algemene kosten’ kunnen als volgt worden gespecificeerd: 1972 1971 Interest-lasten Interest-baten Salariskosten en sociale lasten Overige kosten Het aantal commissarissen bedroeg gedurende het gehele boekjaar 7; twee der commissarissen waren bezoldigd. 30

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 32