71 Actief (vervolg) 1972 1971 Vorderingen en transitoria 32.954.000 30.785.000 Hierin zijn begrepen transitoria ten bedrage van ƒ28.914.000 (vorig jaar ƒ23.916.000), waaronder zijn opgenomen lopende interest van hypothecaire leningen en kredieten, vooruitbetaalde kosten, te vorderen interesten op geld middelen en het van vastgoed maatschap pijen te vorderen dividend over 1972. Effecten 3.460.000 2.726.000 De effecten zijn gewaardeerd naar de koers van de laatste beursdag in 1972. Geldmiddelen 77.350.000 74.642.000 30 30 Betreft kassaldi en rekening-courantsaldi bij bank- en giro-instellingen, alsmede 30 49.395.000 (vorig jaar 57.988.000) op 30 korte termijn uitgezette middelen. 30 Passief 30 Aandelenkapitaal 18.360.000 18.360.000 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ25.000.000 waarvan ƒ18.360.000 is geplaatst. 23

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 25