Gaarne willen wij beide Heren onze dank betuigen voor de wijze waarop zij ge durende vele jaren hun taak in dienst van onze vennootschap hebben verricht. Financiële verslaglegging en bedrijfsresultaten De wijze van opstellen en presentatie van de financiële verslaglegging van het financieringsbedrijf onderging geen ver andering ten opzichte van die over het boekjaar 1971 Uit de op bladzijde 18 opgenomen ge consolideerde resultatenrekening blijkt, dat het resultaat over 1972 circa 3,2 miljoen hoger was dan dat over het vorige jaar. De winst per aandeel nam toe met 65,tot 481 Deze winststijging kon worden ge realiseerd doordat de toename der op brengsten de kostenstijging niet onbe langrijk overtrof. Van de meerdere winst is circa 1.500.000,benodigd voor hogere vennootschapsbelasting en is 1.000.000, meer toegevoegd aan de open reserves. Naast deze dotatie uit de winst werd aan de open reserves een bedrag van 395.000,toegevoegd, zijnde de boek winst - na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting - behaald bij de verkoop van enkele bedrijfspanden. Wij achten het, ter wille van de vergelijk baarheid der winstcijfers in de opeen volgende jaren, gewenst dergelijke incidentele baten buiten de resultaten cijfers te houden en rechtstreeks naar de reserves te boeken. Aan de reserve voor algemene risico’s werd 438.000,meer toegevoegd dan in 1971de winstuitkeringen stegen met 292.000,—. In de balans en resultatenrekening van de vastgoed maatschappijen en andere diversificaties zijn thans de cijfers van Van Haften Co. n.v., waarin in 1972 een meerderheidsbelang werd verkregen, mede geconsolideerd. Bij eliminatie van de invloed hiervan op de resultaten zou de winst, vóór vennootschapsbelasting, uit deze sector 4.370.000, bedragen (tegenover 4.022.000,over 1971). De in dit cijfer begrepen winst, behaald bij verkoop van vastgoed - voornamelijk van ontwikkelingsprojecten - bedraagt 2.863.000,Daarnaast werd bij verkoop van vastgoed uit de exploitatiesector een boekwinst behaald van ƒ2.722.000,welke aan de ver- vangingsreserve werd toegevoegd. De vervangingsreserve bedraagt thans in totaal ƒ34.487.000,(vorig jaar ƒ31.765.000,Op deze reserve rust een fiscale claim, welke wij gezien ons streven naar continue vervanging - op 20% zouden kunnen stellen. Op grond van de behaalde resultaten is het dividend van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v. over het boekjaar 1972 vastgesteld op ƒ1,92 (vorig jaar ƒ1,80) per ƒ10,van een volgestort aandeel. Een overzicht van de uit te keren dividenden op deverschillen- de soorten aandelen is hierna opgenomen. Wij willen dit verslag besluiten met een woord van dank aan al onze mede werkers voor de wijze waarop zij hun taak in ons concern hebben verricht. De Raad van Bestuur: J. de Wilde, voorzitter N. Snijders

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 15