tempo. Het vereist dan ook zeer veel inspanning een economisch verantwoorde exploitatie, vooral bij woningen, te bereiken. De marktwaarde van ons totale vastgoed- bezit in exploitatie (dus inclusief het vastgoed ondergebracht in minderheids- deelnemingen, naar rato van ons belang daarin) bedraagt ultimo 1972 ƒ188 miljoen. Gedurende 1972 vonden in dit bezit de volgende mutaties plaats: marktwaarde 1 januari 1972 ƒ180.000.000,— aankopen (inclusief eigen ontwikkel ingsobjecten in exploitatie genomen) 20.000.000, 200.000.000,— verkopen 12.000.000, marktwaarde 31 december 1972 ƒ188.000.000,— De huurinkomsten bedragen per 31 december 1972 ƒ18,8 miljoen. Personeel en personalia In de maand augustus werd de eerste Ondernemingsraad in ons bedrijf ge- installeerd. De verkiezing voor deze Raad heeft zich gekenmerkt door een duidelijke belangstelling van de zijde van onze medewerkers; wij hopen dat deze voor ons bedrijf nieuwe vorm van overleg de betrokkenheid van het personeel bij het ondernemingsgebeuren extra zal stimuleren. In totaal werd driemaal met de Ondernemingsraad vergaderd. Met het oog op de aanpassing van de collectieve pensioenregelingen aan de inflatoire ontwikkeling, werd de maximumgrondslag met ingang van 1 januari 1973 verhoogd. Per gelijke datum vond een bijstelling plaats van reeds ingegane pensioenen. Ten gevolge van de voortdurende inflatie zijn bij een kapitaaldekkingssysteem, zoals in ons bedrijf wordt gehanteerd, met de aanpassing van de pensioenvoor zieningen grote bedragen aan backservice gemoeid. Indien de inflatie in de toekomst op de huidige voet blijft doorgaan, rijst de vraag of deze wijze van financiering van pensioenrechten mogelijk zal blijven. In de op 10 april 1972 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders hebben de Heren Mr. M. Tieleman en Prof. Mr. H. J. Hellema hun functie van commissaris van onze vennootschap neergelegd. De Heer Tieleman heeft vooral in de jaren na 1963, toen hij het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen op zich nam, veel tijd en aandacht besteed aan ons bedrijf. Gaarne willen wij hem dank zeggen voor alle raad en daad, waarmede hij ons steeds terzijde heeft gestaan. Met de Heer Hellema verlaat een man van een veelzijdige deskundigheid en ervaring onze Raad van Commissarissen. Met grote toewijding heeft hij steeds met zijn adviezen de belangen van onze vennootschap gediend. Op 1 april 1972 verliet de Heer Mr. B. J. de Boer als directeur van ons kantoor te Eindhoven wegens pensionering onze dienst. De Heer de Boer nam bij de opening in 1962 de leiding van ons kantoor Eindhoven op zich en heeft met grote toewijding de uitbouw van deze vestiging gestalte gegeven. Per 1 september 1972 werd de Heer W. Schön benoemd in de voor ons bedrijf nieuwe functie van controller. Hoewel niet meer vallend in deze verslag periode, willen wij hier tenslotte melding maken van het feit, dat de Heren K. P. Meijer, procuratiehouder op ons hoofdkantoor te Amsterdam, en A. C. G. Bosman, procuratiehouder op ons kantoor te Rotterdam, respectievelijk per 1 januari en 1 februari 1973 onze dienst hebben verlaten.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 14