paald door in het verleden genomen be leidsbeslissingen. Afhankelijk van de marktomstandigheden vindt in de opeen volgende jaren bijsturing plaats. De gunstige gang van zaken in 1972 bij onze vastgoedsector is dan ook voor een groot deel te danken aan het in de afgelopen jaren uitgestippelde beleid. Bij de aanvang van het boekjaar was ge ïnvesteerd in projecten in aan bouw een bedrag van f 57,6 miljoen. In dit bedrag zijn mede begrepen - naar rato van ons belang daarin - de investeringen in projecten, die zijn ondergebracht in niet-geconsolideerde deelnemingen of die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. In 1972 werden investeringen toegevoegd tot een bedrag van f 67,4 miljoen, waarvan f40,6 miljoen voor in dit jaar aangevangen projecten en deelprojecten. In 1972 werden in uitvoering genomen een viertal kantoorgebouwen, een industrie hal, een flatgebouw, een aantal woningen en een winkelcentrum. In het verslagjaar hebben wij ten aanzien van het direct afstoten van gereed gekomen projecten in de sector van kantoren en andere bedrijfsobjecten enige terughoudendheid betracht in verband met de te verwachten toekomstige waardevermeerdering. In meerdere ge vallen werd besloten tot het voorlopig in eigen exploitatie nemen van dit soort objecten. Verkocht werden twee winkelcentra, een flatgebouw en een aantal eengezins woningen; de behaalde winst werd aan de resultatenrekening toegevoegd. Overgedragen aan de afdeling exploitatie vastgoed werden drie winkelcentra, een kantoorgebouw, twee jachthavens, twee verzorgingsflats, alsmede een groot warenhuis; de verhuur van deze objecten verliep vlot, respectievelijk was tevoren verzekerd. Ultimo 1972 bedroeg het geïnvesteerde bedrag in onderhanden zijnde projecten f86,6 miljoen. In 1972 werden de eerste contacten ge legd voor een aantal projecten, waarbij de ervaringen, opgedaan in Utrecht bij de realisatie van een grootschalig project, van specifieke betekenis zijn. Daarnaast werd besloten over te gaan tot realisatie van enige kleinere woning bouwprojecten, in totaal omvattende ruim 400 eenheden, twee appartementen gebouwen van circa 200 eenheden, een winkelcentrum met een vloeroppervlakte van circa 5000 m2, een tweetal recreatie- projecten met circa 350 bungalows, als mede een kantoorpand van circa 10.000 m*. Ons belang hierin bedraagt circa f66 miljoen. Overigens worden door ons in de huidige aarzelende economische situatie bij het in ontwikkeling nemen van bedrijfs- projecten uiterst strenge selectienormen gehanteerd. Onze bestaande samenwerkingen werden gecontinueerd en uitgebreid. Wij zullen ons beleid hierop blijven richten, omdat wij van mening zijn dat op deze wijze een efficiënte bundeling van kennis wordt verkregen en, bij gelijkgerichte bedrijven, een verantwoorde spreiding van risico, waardoor de mogelijkheid tot aanpak van omvangrijke projecten wordt vergroot. In de afdeling exploitatie vond de ver vanging van objecten verdere voortgang; in 1972 werd voor een bedrag van f8,4 miljoen verkocht, terwijl voor een bedrag van f 11,2 miljoen in eigen exploitatie werd genomen. De onderhoudskosten stijgen sedert enige jaren sneller dan de bouwkosten; thans stijgen ook de vaste lasten in zeer snel

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 13