grote belangstelling voor belegging in vastgoed vindt hierin zijn oorzaak. Wij willen er echter op wijzen, dat niet ieder vastgoedobject een afdoende bescherming tegen de gevolgen van de inflatie geeft; courantheid en ligging spelen bij de te verwachten waardeontwikkeling een overwegende rol. Naar onze mening dreigt het gevaar van een te groot optimisme ten aanzien van de te verwachten waardestijging van vastgoed. Mede door het optreden van Engelse maatschappijen op de Nederlandse markt heeft men zich gemakkelijk tot een overwaardering van vastgoed laten verleiden. Een ontwikkeling, die wij ook een aantal jaren geleden in Nederland hebben meegemaakt, toen door de activiteiten van bepaalde bedrijven een overdreven hausse in vast- goedbelegging ontstond. De inflatie drukt uiteraard ook haar stempel op onze bedrijfskosten. Wij prijzen ons in dit verband gelukkig voor onze bedrijfsuitoefening te kunnen vol staan met een relatief klein, zij het hoog gekwalificeerd, personeelsbestand. De automatisering van onze administratie, die op langere termijn mede tot een be sparing van kosten zal leiden, vond dit jaar verdere voortgang. Ondanks de voortdurende zorg, die wij aan de bewaking besteden, valt aan een stijging van de kosten, in het bijzonder ten gevolge van aanpassingen van lonen en pensioenvoorzieningen, niet te ont komen. In het afgelopen jaar werden de kosten stijgingen echter ruimschoots door de resultaten opgevangen. Het financieringsbedrijf De ontwikkeling van de rente op de open kapitaalmarkt vertoonde in 1972 een vrij regelmatige golfbeweging, waarbij in de maanden april en september de twee laagtepunten werden bereikt. In deze maanden gingen wij over tot uit gifte van 7% pandbrieven, terwijl wij in de overige maanden van het jaar in onze kapitaalbehoeften hebben voorzien op de onderhandse kapitaalmarkt. Aan het einde van het jaar was de rente met 7|% nagenoeg op het uitgangspunt van het jaar 1972 teruggekeerd. De in ons vorige jaarverslag gesignaleerde grote vraag naar hypothecair krediet zette zich gedurende de gehele verslag periode voort. In het verleden hebben wij meermalen benadrukt, dat wij in het streven naar een evenwichtige ont wikkeling van de verschillende bedrijfs activiteiten een ongeremde groei van de hypothecaire portefeuille niet voorstaan. Binnen deze grenzen blijft de omvang van de hypothecaire kredietverstrekking echter een afhankelijke van de markt situatie. In het jaar 1972 werd in totaal voor een bedrag van 329 miljoen aan hypothecaire leningen gesloten, terwijl voor ƒ149 miljoen aan aflossingen werd ontvangen. Het bedrag aan ingehouden depots, per ultimo 1971 32,9 miljoen, bedroeg aan het einde van dit verslagjaar ƒ49,1 miljoen. Onze hypotheekdebiteuren voldeden wederom goed aan hun verplichtingen. De vastgoedsector De voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van een vastgoedproject vergt - afhankelijk van de omvang van het be treffende project - in het algemeen een periode van twee tot vier jaren; bij projecten van de omvang van het plan Hoog Catharijne te Utrecht is tussen plan en voltooiing een aanzienlijk grotere periode gelegen. De gang van zaken in een bepaald jaar bij een vastgoedbedrijf wordt dan ook in belangrijke mate be-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 12