Preadvies van de raad van commissarissen Aan aandeelhouders Wij delen U mede op grond van een door ons ingesteld onderzoek en de door Van Dien Co, accountants, afgegeven goed keurende verklaring de jaarrekening 1972 te hebben vastgesteld, zoals weergegeven op pagina 36 en 37, alsmede de gecon solideerde jaarcijfers en bijbehorende toelichting, zoals weergegeven op pagina 18 en volgende van dit jaarverslag. Met de door de Raad van Bestuur vastge stelde reserveringen gaan wij akkoord. Wij adviseren U de jaarrekening conform de in dit verslag gepresenteerde stukken goed te keuren. Op de jaarvergadering van 10 april 1972 zijn als commissarissen afgetreden de Heren Mr. M. Tieleman en Prof. Mr. H. J. Hellema. De Heer Tieleman werd in 1951 tot commissaris benoemd en was sinds 1963 voorzitter van ons college. Met inzet en toewijding heeft hij steeds de belangen van de vennootschap gediend. Gedurende de jaren dat de Heer Hellema - hij werd in 1960 tot commissaris be noemd - zitting had in ons college, hebben wij kunnen profiteren van zijn grote deskundigheid en ervaring op veler lei terrein. Wij zijn beide Heren veel dank ver schuldigd voor de wijze waarop zij hun taak als commissaris hebben vervuld. In de jaarvergadering van 10 april 1972 werden tot commissaris van onze vennoot schap benoemd de Heren Mr. Ph. C. M. van Campen en Drs. A. W. J. Caron. Ten slotte willen wij de Raad van Bestuur en al zijn medewerkers onze dank be tuigen voor de wijze, waarop zij in het afgelopen jaar hun werkzaamheden in dienst van de vennootschap hebben verricht. De Raad van Commissarissen: Ph. C. M. van Campen, voorzitter

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 10