n.v ‘Gemeenschappelijk Eigendom’ GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1964 debet credit Exploitatiekosten Betaalde interest Algemene kosten Afschrijvingen Winst Winstverdeling Reservering voor diverse doeleinden en belastingen 1.912.887,60 Toevoeging aan de statu taire reserve 131.780,96 Toevoeging aan de extra reserve 630.000, Winstuitkeringen 1.534.000, ƒ4.208.668,56 1.712.528,18 1.227.069,07 574.096,03 454.093,16 4.208.668,56 Huren Ontvangen interest Dividend deelnemingen Winst op verkoop onroerende goederen Diverse baten 5.223.726,56 334.721,05 139.218,25 2.347.143,05 131.646,09 8.176.455,— 8.176.455,— BALANS PER 31 DECEMBER 1964 na winstverdeling activa passiva Onroerende goederen: Eigen vermogen In exploitatie 36.633.870,66 Gewone aandelen 3.360.000,— In aanbouw 5.961.617,91 Preferente winstdelende aandelen 3.000.000,— Deelnemingen Statutaire reserve 1.680.000,— Deelnemingen in onroerend-goed-maat- Extra reserve 1.680.000,— schappijen 1.947.228,— Voorzieningen Andere deelnemingen 4,- Reserve voor diverse doeleinden en Roerende zaken: belastingen 8.140.509,33 Inventaris, materieel en materialen 1- Schulden op lange termijn Vorderingen op korte termijn: Hypotheken o/g 27.596.260,— Debiteuren 202.237,10 Obligatielening 500.000,— Hypotheken u/g 1- Schuldbekentenissen 875.000,— Transitoria 3.417.399,96 Schulden op korte termijn: Liquiditeiten Vooruitontvangen koopsommen 641.500,— Kas en kassiers 2.413.913,38 Crediteuren en transitoria 1.566.043,52 Coupons en dividenden, onopgevraagd 1.073,37 Uitgelote en aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen 1.700,— Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen 1.350,41 Amortisatiefonds 304.036,38 Dividend en tantièmes 1.228.800,— 50.576.273,01 50.576.273,01 38

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 43