Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1964 debet Algemene kosten Doorberekend aan dochtermaatschappijen Dienst pandbrieven Winst Winstverdeling Reservering voor be lastingen Toevoeging aan reserves Winstuitkeringen ƒ2.904.328,64 1.490.000,— -1.414.328,64 2.569.203,14 5.691.009,92 ƒ2.402.605,92 1.683.500,— 1.604.904,— ƒ5.691.009,92 9.674.541,70 credit Interest Dividend van dochtermaatschappijen Dividend van andere deelnemingen Provisie Exploitatie onroerende goederen BALANS PER 31 DECEMBER 1964 na winstverdeling activa passiva Aandeelhouders nog te storten 13.481.400,— Deelneming in dochtermaatschappijen 7.556.200,— Andere deelnemingen 41.435.801,64 Gebouwen 620.915,12 Ingekochte onderpanden 1,— Hypothecaire leningen 890.950.963,92 Lopende interest van hypothecaire leningen Onbetaalde verschenen interest en af 9.062.754,58 lossing van hypothecaire leningen 106.701,65 Debiteuren 415.722,41 Transitoria 2.061.614,37 Dividend van dochtermaatschappijen 319.721,50 Effecten 12.701.985,— Schatkistpapier 2.000.000,— Liquide middelen 36.268.558,37 Aandelenkapitaal Statutaire reserve Speciale reserve Reserve voor koersverschillen Extra reserve Reserve voor diverse belangen Reserve voor pensioenen Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven Coupons en dividend reeds verschenen Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Dochtermaatschappijen Ingehouden op hypothecaire leningen Crediteuren en transitoria Vooruitontvangen interest en aflossing Winstuitkeringen 5.854.987,16 319.721,50 824.125,05 2.677.480,14 1.772,15 9.674.541,70 18.360.000,— 9.180.000,— 6.110.406,92 670.257,91 2.530.804,96 2.896.448,51 425.085,— 779.700.970,— 337.100,— 157.157,16 17.745.042,46 82.357.511,74 74.501.343,32 15.288.416,85 5.116.890,73 1.604.904,— ƒ1.016.982.339,56 ƒ1.016.982.339,56

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 41