Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans per 31 dec. 1964 over 1964 Algemene kosten Dienst pandbrieven Winstverdeling Winst 1964 Reservering voor belastingen 2.699.647,26 Toevoeging aan reserves 1.700.000,— W instuitkeringen 1.604.904,— 6.004.551,26 1964 1963 2.937.995,34 2.732.159,10 2.569.203,14 1.922.139,50 1963 2.259.727.72 1.700.000,— 1.410.120,— 5.369.847.72 6.004.551,26 5.369.847,72 11.511.749,74 10.024.146,32 1964 1963 Aandeelhouders nog te storten Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v. 13.481.400,— 13.483.800,— Deelnemingen Niet geconsolideerde vennootschappen 41.435.801,64 37.377.838,79 Vaste eigendommen Gebouwen 1.027.917,12 1.027.917,12 Ingekochte onderpanden 2,- 2,- Vorderingen op lange termijn Hypothecaire leningen 890.950.963,92 777.853.602,93 Vorderingen op korte termijn Lopende interest van hypothecaire leningen 9.062.754,58 7.255.580,25 Onbetaalde verschenen interest en aflossing van hypothecaire leningen 106.701,65 65.276,69 Debiteuren 415.722,41 793.668,41 Transitoria 2.062.161,42 1.481.815,75 Liquiditeiten Effecten 12.713.485,— 1.239.811,25 Schatkistpapier 2.000.000,— 3.000.000,— Liquide middelen 36.268.558,37 15.420.706,15 ƒ1.009.525.468,11 859.000.019,34 22 1964 1963 Interest 8.048.714,07 6.737.406,36 Dividend van deelnemingen 824.125,05 811.835,— Provisie 2.677.480,14 2.474.817,89 Exploitatie onroerende goederen 38.569,52 87,07 11.511.749,74 10.024.146,32 na winstverdeling 1964 1963 Eigen vermogen Aandelenkapitaal Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v. 18.360.000,— 18.360.000,— Algemene en bijzondere reserves 30.272.921,26 28.851.407,49 Bijzondere voorzieningen Reserve voor diverse belangen 4.382.722,61 3.015.419,05 Reserve voor pensioenen 425.085,— 395.444,— Schulden op lange termijn Pandbrieven en schuldbekentenissen 840.689.070,— 725.644.518,— Schulden op korte termijn Losbare pandbrieven 380.600,— 359.600,— Coupons en dividend reeds verschenen 178.425,01 161.240,50 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 18.321.618,33 13.789.799,19 Ingehouden op hypothecaire leningen 74.501.343,32 54.802.718,81 Crediteuren en transitoria 15.291.887,85 9.105.132,80 Vooruitontvangen interest en aflossing 5.116.890,73 3.104.619,50 Winstuitkeringen 1.604.904,— 1.410.120,— ƒ1.009.525.468,11 859.000.019,34 DEBET ACTIVA CREDIT PASSIVA

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 29