schuldigde vennootschapsbelasting bedroeg over ïgöé rond 6.005.000,- tegen rond 5.370.000,- over 1963. Het stemt tot tevredenheid dat bij een ruime reser vering een gelijk dividendpercentage als over 1963 over het verhoogde geplaatste aandelenkapitaal kan worden uitgekeerd. Onderstaande opstelling geeft een overzicht van de ontvangen en betaalde interest over 1964 met ver gelijkende cijfers over 1963: De rente over het onverplicht gestorte kapitaal werd door ons met goedkeuring van het college van commissarissen vastgesteld op 4%. De dividend voorstellen der dochtermaatschappijen, waarvan alle aandelen in het bezit zijn van de moe dermaatschappij, zijn gelijk aan die over 1963. Wij stellen U voor over 1964 het dividend onver anderd vast te stellen op f 72,— per aandeel van f 1000,—, waarop 20% is gestort. Aan de reserve voor diverse belangen is uit hoofde van verschul digde vennootschapsbelasting over 1964 een be drag toegevoegd van ƒ2.699.647,26 (vorig jaar 2-259-727>72)> waarna voor toevoeging aan de vrije reserves een bedrag van 1.700.000,- (onver anderd) beschikbaar komt. Een staat van de per dividendbewijs te betalen bedragen is hieronder opgenomen. Gaarne betuigen wij aan het personeel onze dank voor de wijze waarop het zijn - dikwijls moeilijke taak heeft vervuld. De directie F. G. Kleyn J. de Wilde J. Wilkens 1964 1963 Ontvangen interest: Hypothecaire leningen ƒ41.292.076,— ƒ34.294.914,— Effecten, schatkistpa- pier, callgeld etc. 1.287.642,— 252.000,— ƒ42.579.718,— ƒ34.546.914,— Betaalde interest: Pandbrieven en schuld bekentenissen 34.531.004,— 27.809.508,— 8.048.714,— 6.737.406,— Banken Soort aandeel Dividend- bewijsnr. Bedrag Dividend belasting Netto bedrag Friesch-Groningsche ƒ1.000,met 20% storting 77 A f 72,- f 10,80 61,20 99 1.000,volgestort 77 B 104,— 15,60 88,40 99 250,met 20% storting 77 C 18,- 2,70 15,30 99 250,volgestort 77 D 26,- 3,90 22,10 Algemeene Friesche 1.000,met 10% storting 65 4,- Bataafsche 1.000,— 25% 72 10,- 99 1.000,— 10% 72 4,- Nederlandsche 1.000,- 20% 77 8,- 99 1.000,— 10% 77 4,- Rotterdamsche 1.000,- 10% 73 4,- 20

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 27