Prae-advies van commissarissen De door de directie opgestelde balansen per 31 de cember 1964 van de tot het concern behorende hy potheekbanken, met bijbehorende winst- en ver liesrekeningen over het j aar 1964, werden door ons aan een onderzoek onderworpen. Op grond van dit onderzoek en de door Doornbos Co., accountants te Groningen, afgelegde goed keurende verklaring, delen wij U mede met voor noemde stukken, zomede met de op pagina 22 en 23 van het jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarcijfers en de bijbehorende balanstoelichting, akkoord te gaan. Met de door de directie voorgestelde winstverde- ling, resulterende in een toevoeging aan de con- cernreserves van totaal 1.700.000,- en een divi denduitkering van f 72,— per aandeel Friesch- Groningsche Hypotheekbank n.v. van 1000,—, waarop 20 verplicht is gestort, kunnen wij ons verenigen. Wij adviseren U de door de directie over gelegde en door ons mede ondertekende balans en winst- en verliesrekening goed te keuren en de winstverdeling overeenkomstig de voorstellen van de directie vast te stellen. V olgens rooster zij n ditj aar aan de beurt van aftreden de heren Mr. Arn. J. d’Ailly, Mr. H. Albarda en Prof. Mr. H. J. Hellema, die zich allen herkiesbaar stellen. Tevens stellen wij voor tot commissaris onzer ven nootschappen te benoemen de heer Mr.J. Wilkens, thans directeur onzer instellingen, die met ingang van 1 mei 1965 zijn functie zal neerleggen na een directeurschap van precies 4ojaren. Wij zijn de heer Wilkens zeer veel dank verschuldigd voor al het geen hij in zijn loopbaan voor de vennootschappen heeft verricht en het verheugt ons bijzonder dat de heer Wilkens bereid is gevonden zitting in ons college te nemen, waardoor wij nog een aantal ja- ren van zijn langdurige ervaring kunnen blijven profiteren. Het stemt tot voldoening dat, ondanks de belang rijk hogere kosten voor de dienst pandbrieven, een resultaat kon worden behaald dat het mogelijk maakte om bij een gelijke toevoeging aan de reser ves als in het voorgaande j aar, een zelfde dividend- percentage als over 1963 uit te keren over het in de cember 1963 met 20% verhoogde geplaatste kapi taal. Ook de resultaten van onze dochterinstelling de n.v. ‘Gemeenschappelijk Eigendom’, Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen, waren in het afgelopen jaar zeer bevredigend, als gevolg waarvan de reserves van deze instelling belangrijk konden worden verstevigd. Wij brengen de directie en haar medewerkers dank voor hun toewijding en arbeid in het belang van ons concern. Het college van commissarissen M. Tieleman, president 11 AAN AANDEELHOUDERS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 18