FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Debet GECOMBINEERDE BALANS 1951 --------J 6.774.200 Aandeelhouders Friesch-Groningsche Hypotheekbank nog te storten 6.772.600 1 - Oprichtersbewijzen Nederlandsche Hypotheekbank - 1 - 113.400 Aandelen Rotterdamsche Hypotheekbank bij derden, waarop nog te storten Aandelen Algemeene Friesche Hypotheekbank bij derden, waarop nog 88.200 - 60.300 te storten - 53.100 - 1 Oprichtersbewijzen Algemeene Friesche Hypotheekbank - 1 - 500.000 Aandelen Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw, volgestort - 500.000 - 185.425.827 84 j Hypothecaire leningen 191.942.108 99 - 734.390 51 J Periodieke aflossingen per 1 Januari 1953 - 820.158 61 - 192.762.267 60 882.484 93 I Interest van hypotheken, nog niet verschenen 847.972 91 - 927.301 23 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1953 - 1.047.814 79 - 1.895.787 70 71.442 77 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken 54.272 75 45.666 54 f afgeschreven - 36.679 65 - 17.593 10 129.388 82 1 Kas 196.177 33 - 3.144.900 84 Bankiers 3.280.705 96 3.476.883 29 300.000 Schatkistpapier 127.400 Opbouwobligaties, met verklaring 546.400 3.087.241 99 Effecten - 3.710.009 59 - 41.093 42 Interest van effecten, nog niet verschenen - 59.699 91 Uitkering Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw over 1952 - 20.000 - 194.444 80 Debiteuren in rekening-courant 136.240 33 - 20.126 38 afgeschreven - 13.086 67 - 123.153 66 229.369 Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw - 229.369 - 185.812 45 Ingekochte onderpanden 154.760 49 - 185.808 45 afgeschreven - 154.756 49 - 4 1 1.593.043 24 Gebouwen afgeschreven 1.593.043 24 - 1.024.041 24 1.024.041 24 - 569.002 - 1.113 30 Dividendbelasting 1.107 76 - 5 Meubilair - 5 f203.247.519 53 ƒ210.825.184 61 PER 31 DECEMBER 1952. 1951 9.731.000 Aandelenkapitaal Friesch-Groningsche Hypotheekbank 134.000 Aandelen Rotterdamsche Hypotheekbank, bij derden 67.000 Aandelen Algemeene Friesche Hypotheekbank, bij derden - 16.430.189 90 Algemene reserves 843.014 59 Bijzondere reserves 394.361 10 Reserve voor hypotheken Rotterdamsche Hypotheekbank - 1.399.400 67 1 Reserve voor diverse belangen 74.816 Uitkering Algemeene Friesche Hypotheekbank over vorig boekjaar - 1.585.932 11 Pensioenfonds -165.421.550 Pandbrieven en schuldbekentenissen - 2.150.450 Losbare pandbrieven 646.172 68 1 Coupons per 1 Januari 1953 Coupons reeds verschenen J Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 281.061 98 - 1.059.437 36 9.205 72 Dividend vorige boekjaren 179.048 37 Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw in rekening-courant 112.538 84 Crediteuren 72 22 Disconto schatkistpromessen 675.891 48 Ingehouden op hypotheken 28.750 81 Onkosten 3.484 71 Vooruit ontvangen provisie 680.164 83 Vooruit ontvangen interest en aflossing - 1.339.976 16 Winst f203.247.519 53 Credit 9.731.000 106.000 59.000 - 17.222.289 95 751.367 90 257.124 1.032.649 18 74.828 - 1.107.477 18 - 1.754.469 36 - 170.914.450 - 2.058.600 808.562 65 280.490 80 - 1.037.461 79 - 2.126.515 24 9.168 72 555.225 141.960 02 - 1.682.178 58 28.300 53 3.341 82 740.710 97 - 1.576.005 34 ƒ210.825.184 61 Debet 1951 f 5.108.124 23 682.850 23 296.391 24 60.430 76 75.657' 63 35.000 150.000 443.657 75 711.318 41 f 7.563.430 25 Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Onkosten Dienst pandbrieven Premies verzekeringen en aanvulling pensioenfonds Afschrijving ingekochte onderpanden Interest reserves Extra reserve Speciale reserve Reserve voor diverse belangen Winstsaldo GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1952. 5.380.178 676.453 95.334 263.442 75.957 795.398 86 780.606 48 - 1.576.005 34 8.067.371 34 1951 7.051.242 68 217.751 20 223.290 34 7.717 42 1.864 25 26.821 18 7.734 81 27.008 37 f 7.563.430 25 Interest van hypotheken Interest van effecten, schatkistpapier en diversen Provisie Dienst pandbrieven Vergoeding overschrijving aandelen Exploitatie gebouwen Exploitatie ingekochte onderpanden Opbrengst afgeschreven vorderingen Uitkering Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw over 1952 Credit f 7.554.455 39 230.447 29 230.662 28 1.422 25 18.748 88 6.542 65 5.092 60 20.000 8.067.371 34 6 7 Concern. Concern. NEDERLANDSCHE ROTTERDAMSCHE ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. HYPOTHEEKBANK N.V. HYPOTHEEKBANK N.V. - - - - - -.T,"=--J. -- In verband met de gewijzigde opstelling van de cijfers over 1952, hebben wij de dienovereenkomstige wijzigingen voor 1951 aangebracht. De Commissarissen: Accountantskantoor Accountantsbureau opgericht Joh. Doornbos: door A. E. Meijer J. Hörchner: TH. H. JAPE. P. FRANK. ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. PH. A. J. MEES. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK- B. A. POULIE WILKENS. De heer H. M. J. Blomjous was wegens ziekte verhinderd te tekenen. De Directie: M. j. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 8