WINSCHOTER CREDIETBANK VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. ACCOUNTANTSVERKLARING. toelichting Debet Hypothecaire leningen Periodieke aflossingen per 1 Januari 1953 Interest van hypotheken, nog niet verschenen Interest van hypotheken, per 1 Januari 1953 Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant Debiteuren Gebouw afgeschreven Meubilair 1.500.118 6.500 97 585 5.130 86 70 13.235 5.235 33 33 BALANS PER 31 DECEMBER 1952. 1.506.618 5.716 - 555.225 493 8.000 1 2.076.054 88 Credit Aandelenkapitaal Statutaire reserve Reserve voor diverse belangen Crediteuren Ingehouden op hypotheken Vooruit ontvangen interest en aflossing Winst 500.000 - 100.000 56.884 - 1.006.125 - 390.266 2.778 2.076.054 76 74 88 Debet Interest Onkosten Reserve voor diverse belangen Winst WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1952. De Commissarissen: Credit 44.169 67 I Interest van hypotheken 103.375 90 2.577 50 j Provisie 19.548 23 57.870 I Exploitatie gebouw 1.693 18 20.000 124.617 31 I 124.617 31 Accountantskantoor Joh. Doornbos: Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: De Directie: Ondergetekenden verklaren hierbij, dat de balans van de Winschoter Credietbank voor den Weder opbouw N.V. per 31 December 1952 de juiste toestand per die datum aangeeft, terwijl de winst- en ver liesrekening, lopende over het tijdvak van 1 Januari 1952 tot en met 31 December 1952, sluitende met een winstsaldo van 20.000, het in dat tijdvak behaalde bedrijfsresultaat, rekening houdende met de plaats gevonden reserveringen, naar waarheid weergeeft. TH. H. JAPE. Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: P. FRANK. De a. b. als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel. onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar de volgende maatstaf: de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, verminderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen de roerende lichamelijke zaken naar de aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; de vorderingen op naam naar het nominale bedrag. WINSCHOTER CREDIETBANK VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. De Commissarissen: De Directie: 38 Winschot er Credietbank. Winschoter Cvedieibank 20.000 ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer H. M. J. Blomjous was wegens ziekte verhinderd te tekenen. PH. A. J. MEES. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. B. A. POULIE WILKENS. TH. H. JAPE. P. FRANK. M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. Groningen, )Q„ Accountantskantoor Amsterdam, 30 Januan l953' Joh. Doornbos: c. ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer H. M. J. Blomjous was wegens ziekte verhinderd te tekenen. PH. A. J. MEES. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. B. A. POULIE WILKENS. M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 34