ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Debet BALANS PER 31 DECEMBER 1952. Credit Aandeelhouders nog te storten Hypothecaire leningen Periodieke aflossingen per 1 Januari 1953 Interest van hypotheken, nog niet verschenen Interest van hypotheken, per 1 Januari 1953 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken afgeschreven Effecten Interest van effecten, nog niet verschenen Debiteuren in rekening-courant Gebouwen afgeschreven Meubilair 622.800 Aandelenkapitaal 2.500.000 16.020.742 50 Reserves: Statutaire 1.250.000 20.770 Extra - 606.810 81 - 16.041.512 50 1 Voor volstorting aandelen 50.000 82.316 44 -- - 1.906.810 81 26.485 20 Reserve voor koersverschillen effecten 19.196 71 - 108.801 64 Reserve voor diverse belangen - 128.734 68 3.009 89 i Pandbrieven en schuldbekentenissen - 11.877.250 1.909 01 Losbare pandbrieven - 259.400 1.100 88 Coupons reeds verschenen 29.426 25 138.582 63.847 04 1.253 - - 93.273 29 22.313 20 Dividend vorige boekjaren 1.298 72 94.065 94 Friesch-Groningsche Hypotheekbank, in rekening-courant 42.673 47 94.063 94 Crediteuren 409 46 2 Onkosten 2.000 1 Vooruit ontvangen provisie 10 Vooruit ontvangen interest en aflossing 27.740 34 Winst 77.568 87 16.936.366 35 16.936.366 35 Dcbet WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1952. Credit Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 369.633 04 Interest van hypotheken 576.597 57 Onkosten 80.055 18 Interest van effecten en diversen 34.611 79 Premies verzekeringen 3.451 36 Provisie 2.371 62 Interest statutaire reserve 15.810 54 Dienst pandbrieven 368 21 Reserve voor diverse belangen 70.000 Exploitatie gebouwen 2.569 80 Winst 77.568 87 616.518 99 616.518 99 De Commissarissen: A ccountantskantoor Accountantsbureau opgericht De Directie: Joh. Doornbos: door A. E. Meijer J. Hörchner: 26 27 Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. Algemeene Friesche Hypotheekbank N. V. Zie voor leningen met verwoest onderpand, pagina 25 van dit verslag. 13 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen ARN. J. D’AILLY. PH. A. J. MEES. M. J. BOS. H. ALBARDA. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer H. M. J. Blomjous was wegens ziekte verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. B. A. POULIE WILKENS. TH. H. JAPE. P. FRANK. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 24