Het verschil tussen hypotheek- en pandbriefrente bedroeg ultimo December 0,7038 tegen 0,6456% op 31 December 1951. Zoals uit de balans blijkt, was op 31 December 3.009,89 aan rente achterstallig, tegen 3.830,62 op 31 December van het vorige jaar. Deze achterstand was op 6 Februari 1953 verminderd tot 2.760,80. i. Volgens de normen van het Contröle-Orgaan dient evenals vorig jaar te worden afgeschreven 1.909,01 Zoals reeds in het Algemeen Overzicht op pag. 3 en 4 is medegedeeld, hebben wij het saldo van de reserve voor hypotheken overgeboekt naar de extra reserve, aangezien de reserve voor diverse belangen voldoende is voor de reservering voor hypotheken volgens de normen van het Contróle-Orgaan en voor belasting. In het afgelopen jaar hebben wij 1 maal van ons recht van executie gebruik moeten maken. Verlies werd daarbij niet geleden. Een overzicht van deze executie geven wij op pag. 32. Behalve bij ons voormalig kantoorgebouw en het naastgelegen perceel te Leeuwarden zijn wij niet betrokken bij de eigendom van onroerende goederen. De bedongen periodieke aflossingen op de leningen kwamen in het algemeen regel matig binnen. Ons belang bij leningen, waarvan de onderpanden zijn verwoest (c.q. afgebroken) en/of onteigend, is verdeeld over: 17 leningen met een totaalbedrag van234.362,50 Hiervan is tot dusverre voor 15 leningen, tezamen groot ƒ226.482,50, inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw verkregen. De inschrijving in het Grootboek overtreft bij al deze leningen de restant-hoofdsom. RESERVERING EN WINSTVERDELING. Wij stellen U voor, evenals het vorige jaar, de rente van de statutaire reserve, dit jaar bedragende 15.810,54, te voegen bij de extra reserve. Op de effecten werd in het afgelopen jaar een koerswinst behaald van 10.605,85, welk bedrag bij de reserve voor koersverschillen effecten wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1952. Na dotatie van ƒ70.000,aan de reserve voor diverse belangen, bedraagt het winst- saldo 77.568,87. Wij stellen U voor, hiervan ƒ75.088,te bestemmen voor uitkering van 4 zowel over de verplichte- als niet-verplichte stortingen op aandelen en het restant ad ƒ2.480,87 te voegen bij de extra reserve. De dividendbewijzen No. 53 van de aandelen, groot 1.000,waarop 10 gestort, zijn bij aanneming van ons voorstel betaalbaar met ƒ4,te verminderen met 15 dividendbelasting. De Directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. 25 Algemeene Fiiesche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 23