ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAG OVER HET DRIE EN VIJFTIGSTE BOEKJAAR. AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.500.000,met 10 verplichte storting. Van de 2500 aandelen zijn 2441 in het bezit van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank hiervan zijn 1808 aandelen volgestort. De lijst van aandeelhouders ligt bij de kantoren ter inzage. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaande bedrag aan pandbrieven, waaronder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 54 der statuten. 0/ /o In omloop 1 Januari 1952 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1952 3 11.262.200,— 5.400,— 240.800,— ƒ11.016.000,— 3i - 500.000,— - 20.000,— - 480.000,— 3| - 250.000,— - 3.750,— - 246.250,— 4f - 135.000,— - 135.000,— ƒ12.147.200,— 5.400,— 264,550,— ƒ11.877.250,— Hierin is begrepen 861.250,aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waar van ƒ381.250,met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis bedroeg ultimo December 3,0514 tegen 3,0513 op 31 December 1951. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1952 stonden uit 382 leningen ad15.959.000, Vermeerdering door cessie van leningen van tot ons concern behorende instellingen- 1.033.025, 16.992.025,— Afgelost werden 37 leningen ad633.755, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 265.112,50 Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 51.645, -- 950.512,50 31 December 1952 stonden uit 358 leningen ad16.041.512,50 De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg ultimo December 3,7552 tegen 3,6969 op 31 December 1951. 24 Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 22