ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Debet Aandeelhouders nog te storten Hypothecaire leningen Periodieke aflossingen per 1 Januari 1953 Interest van hypotheken, nog niet verschenen Interest van hypotheken, per 1 Januari 1953 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken afgeschreven Effecten Interest van effecten, nog niet verschenen Debiteuren in rekening-courant afgeschreven Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Ingekochte onderpanden afgeschreven Gebouwen afgeschreven Meubilair BALANS PER 31 DECEMBER 1952. ƒ21.262.655 38.925 261.250 34.116 50 40 19.407 17.741 57 94 7.651 6.256 01 02 41.224 41.223 26 26 641.988 - 371.988 69 69 7.405.600 -21.301.580 - 295.366 90 1.665 63 8.415 102 1.394 99 - 203.739 38 - 199.469 1 - 270.000 1 29.687.334 90 Aandelenkapitaal Algemene reserve Reserve voor hypotheken *i Reserve voor diverse belangen Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven Coupons reeds verschenen «I Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Dividend vorige boekjaren Crediteuren Ingehouden op hypotheken Vooruit ontvangen interest en aflossing Credit 89.301 25 97.715 19 8.400.000 - 1.543.706 - 257.124 - 507.530 - 18.055.700 - 187.016 900 24.275 8.000 34.981 95 71 44 41 39 29.687.334 Debet WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1952. Credit Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 571.547 41 Interest van hypotheken 822.295 41 Onkosten 151.299 32 Interest van effecten en diversen 8.186 16 Premies verzekeringen 16.810 48 Provisie 11.819 35 Exploitatie gebouwen - 1.196 72 Dienst pandbrieven 25.948 41 Reserve voor diverse belangen - 133.398 86 Exploitatie ingekochte onderpanden 2.698 96 Opbrengst afgeschreven vorderingen - 3.304 50 874.252 79 874.252 79 De Commissarissen: A ccountantskantoor Joh. Doornbos: Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: De Directie: 22 23 Rotierdamsche Hypotheekbank N.V Rottcrdamsche Hypotheekbank N.V. Zie voor leningen met verwoest onderpand, pagina 21 van dit verslag. - 668.100 - - - ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer H. M. J. Blomjous was wegens PH. A. J. MEES. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. B. A. POULIE WILKENS. TH. H. JAPE. P. FRANK. M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. ziekte verhinderd te tekenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 21