Bij de afwikkeling, volgens de bepalingen van het rechtsherstel, van 8 leningen, tezamen in restant groot ƒ88.125,werd terzake van een 5-tal leningen, tezamen groot 65.250,een verlies aan hoofdsom geleden van 42.685,95. Dit bedrag is afgeboekt op de reserve voor hypotheken, op welke reserve werd bijgeboekt 105.448,85 wegens uitkeringen, ontvangen op reeds afgewikkelde leningen, mede tengevolge van door de N.G.V. aan ons gecedeerde vorderingen. Wij hebben van deze reserve, tot welker vorming in 1945 een bedrag van ƒ400.000,aan de algemene reserve werd onttrokken, thans weder evenals vorig jaar een bedrag van 200.000,naar laatstgenoemde reserve overgeboekt, daar wij op grond van de door ons opgedane ervaringen het alsdan overblijvende bedrag ad ƒ257.124,voldoende achten voor het doel, waarvoor de reserve voor hypotheken destijds is gevormd. In het afgelopen jaar hebben wij 2 maal van ons recht van executie gebruik moeten maken. Verliezen werden daarbij niet geleden. Een overzicht van deze verkopen geven wij op pag. 32. Een ingekocht onderpand werd verkocht voor 19.207,50, welk bedrag is geboekt bij de reserve voor diverse belangen. De resterende ingekochte onderpanden, welke voor 1, te boek blijven staan, waren op 31 December verhuurd voor 2.652,20. Nadere gegevens hierover vindt U op pag. 32. Behalve bij de daargenoemde ingekochte onderpanden zijn wij met uitzondering van ons kantoorgebouw te Rotterdam, onze voormalige kantoorgebouwen te Amsterdam en ’s-Gravenhage en een directeurswoning te Rotterdam niet betrokken bij de eigendom van onroerende goederen. De bedongen periodieke aflossingen op de leningen kwamen in het algemeen regel matig binnen. Ons belang bij leningen, waarvan de onderpanden zijn verwoest (c.q. afgebroken) en/of onteigend, is verdeeld over: 58 leningen met een totaalbedrag van1.564.710, Hiervan is tot dusverre voor 56 leningen, tezamen groot 1.544.710,—inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw verkregen. Deze inschrijving, vermeerderd met de waarde van de overgebleven grond, vormt voldoende dekking voor de restant-hoofdsommen, met uitzondering van drie leningen, waarbij de inschrijving in het Grootboek plus de grondwaarde, in totaal ƒ7.791,lager is dan de restant-hoofdsom der leningen ad 19.025,Ook daar, waar onteigening van de grond heeft plaats gehad, overtreft de inschrijving in het Grootboek de restant- hoofdsom, met uitzondering van twee leningen, waarbij de inschrijving in totaal 11.600,— lager is dan de restant-hoofdsom der leningen ad ƒ70.600, RESERVERING EN WINSTVERDELING. Op de effecten werd in het afgelopen jaar een koerswinst behaald van 697,50, welk bedrag bij de reserve voor diverse belangen wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1952. Wij stellen U voor f 133.398,86 toe te voegen aan de reserve voor diverse belangen. De Directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN, 21 Rotierdamsche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 20