ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAG OVER HET ZEVEN EN TACHTIGSTE BOEKJAAR. AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ8.400.000,—, met 10% verplichte storting. Van de 8400 aandelen zijn 8294 in het bezit van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank; hiervan zijn 159 aandelen geheel volgestort en 10 aandelen gedeeltelijk. De lijst van aandeelhouders ligt bij de kantoren ter inzage. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaande bedrag aan pandbrieven, waaronder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 50 der statuten. In omloop 1 Januari 1952 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1952 3 3* 11.105.600, - 7.986.000,— 17.300,— - 3.000,— 270.600,— - 745.000,— 10.817.700,— - 7.238.000,— ƒ19.091.600,— 20.300,— ƒ1.015.600,— 18.055.700,— Hierin is begrepen ƒ1.990.000,aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waaronder geen geldleningen met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis bedroeg ultimo December 3,1002%, tegen 3,1046 op 31 December 1951. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1952 stonden uit 1174 leningen ad In 1952 werden gesloten 36 leningen ad Vermeerdering door cessie van leningen van tot ons concern behorende instellingen Afgelost werden 148 leningen ad2.340.635, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 463.870, Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen 442.045, 31 December 1952 stonden uit 1063 leningen ad ƒ21.896.230,— - 851.200,— - 1.800.700,— ƒ24.548.130,— - 3.246.550,— 21.301.580, De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg ultimo December 3,9811%, tegen 3,8588% op 31 December 1951. Het verschil tussen hypotheek- en pandbriefrente bedroeg ultimo December 0,8809 tegen 0,7542% op 31 December 1951. De onbetaalde verschenen interest van hypotheken komt op de balans voor met een bedrag van 1.665,63. Er was op 31 December 19.407,57 aan rente achterstallig, waarop overeenkomstig de normen van het Contröle-Orgaan ƒ17.741,94 is afgeschreven. De achterstand was op 6 Februari 1953 verminderd tot 19.108,55. In 1952 werd op reeds afgeschreven achterstallige rente ontvangen ƒ2.454,34, welk bedrag bij de reserve voor diverse belangen wordt gevoegd. 20 Rotterdamache Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 19