De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg ultimo December 3,9197 tegen 3,8395 op 31 December 1951. Het verschil tussen hypotheek- en pandbriefrente bedroeg ultimo December 0,7858 tegen 0,7191 op 31 December 1951. Zoals uit de balans blijkt, was op 31 December 16.166,47 aan rente achterstallig, tegen 18.416,37 op 31 December van het vorige jaar. Deze achterstand was op 6 Februari 1953 verminderd tot 14.081,03. Volgens de normen van het Contröle-Orgaan dient te worden afgeschreven 13.536,02. Per 31 December 1951 was afgeschreven 13.332,64, zodat in 1952/203,38 moet worden gereserveerd, welk bedrag van de reserve voor diverse belangen wordt afgeboekt. Zoals reeds in het Algemeen Overzicht op pag. 3 en 4 is medegedeeld, hebben wij het saldo van de reserve voor hypotheken overgeboekt naar de extra reserve, aangezien de reserve voor diverse belangen ruimschoots voldoende is voor de reservering voor hypotheken volgens de normen van het Contróle-Orgaan en voor belasting. In het afgelopen jaar hebben wij 3 maal van ons recht van executie gebruik moeten maken. Verliezen werden daarbij niet geleden. Een overzicht van deze verkopen geven wij op pag. 32. Een ingekocht onderpand werd verkocht voor 11.542,welk bedrag is geboekt bij de reserve voor diverse belangen. De resterende ingekochte onderpanden, welke voor 2, te boek blijven staan, waren op 31 December verhuurd voor 5.276,80. Nadere ge gevens hierover vindt U op pag. 32. Behalve bij de daargenoemde ingekochte onderpanden zijn wij met uitzondering van ons kantoorgebouw te ’s-Gravenhage en ons voormalig kantoorgebouw te Amsterdam niet betrokken bij de eigendom van onroerende goederen. De bedongen periodieke aflossingen op de leningen kwamen in het algemeen regel matig binnen. Ons belang bij leningen, waarvan de onderpanden geheel of gedeeltelijk zijn ver woest (c.q. afgebroken) en/of onteigend, is verdeeld over: 40 leningen waarvan de onderpanden geheel verwoest (c.q. afgebroken) en/of onteigend zijn653.636,— 4 leningen waarvan de onderpanden gedeeltelijk ver woest (c.q. afgebroken) en/of onteigend zijn 96.120, waarvan in verhouding drukt op het niet-verwoeste of onteigende deel- 58.800, -- - 37,320,— Totaal 690.956,— Hiervan is tot dusverre voor 43 leningen, tezamen groot 668.956,inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw verkregen. Deze inschrijving, vermeerderd met de waarde van de overgebleven grond, vormt voldoende dekking voor de restant-hoofdsommen, met uitzondering van twee leningen, waarbij de inschrijving in het Grootboek plus de grondwaarde in totaal ƒ4.527,lager is dan de restant-hoofdsom der leningen ad ƒ67.495,Ook daar, waar onteigening van de. grond heeft plaats gehad, overtreft de inschrijving in het Grootboek de restant- hoofdsom, met uitzondering van één lening, waarbij de inschrijving 3.600,lager is dan de restant-hoofdsom der lening ad ƒ27.000, 15 Nederlandschè Hypotheekbank N.V'.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 15