Grootboek de restant-hoofdsom, met uitzondering van twee leningen, waarbij de inschrijving in totaal ƒ10.775,lager is dan de restant-hoofdsom der leningen ad ƒ64.625, Onze inspecteurs, de heren J. Kamps, A. M. Joustra, G. Hoogerkamp, C. L. Klapwijk, H. v. d. Bour, J. Dierdorp en C. Hauwert zorgden voor de controle op de voor onze vennootschappen verbonden percelen en voor het contact met taxateurs, agenten en andere relaties. RESERVERING EN WINSTVERDELING. Wij stellen U voor, evenals het vorige jaar, de rente van de statutaire reserve en van de extra reserve, dit jaar bedragende in totaal 50.524,39, te voegen bij de speciale reserve. Op de effecten werd in het afgelopen jaar een koerswinst behaald van 54.452,31 welk bedrag bij de reserve voor koersverschillen effecten wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1952, de obligaties echter niet hoger dan pari. Voor de specificatie van het effectenbezit van onze vennootschappen verwijzen wij naar pag. 33. Na afschrijving van de kosten, aan de plaatsing van pandbrieven en het opnemen van gelden op schuldbekentenis verbonden, na aanvulling van het pensioenfonds, mede in verband met het berekenen van de verplichtingen op een basis van 3 en na dotatie van 432.000,aan de reserve voor diverse belangen, bedraagt het winstsaldo 706.060,48. Na betaling van 36.647,voor rente, verschuldigd over de niet-verplichte stortingen op aandelen, welke rente door commissarissen in overleg met de directie voor de sedert de statutenwijziging van 22 December 1933 vrijwillig gestorte bedragen op 3£% is vast gesteld, komt dan voor verdere verdeling in aanmerking een bedrag van ƒ669.413,48. Doordat de tantièmes niet berekend worden over de winstuitkeringen, welke de bank ontvangt van vennootschappen, in het kapitaal waarvan zij heeft deelgenomen, voor zover daarover door commissarissen en directie reeds in deze functie bij die vennootschappen tantièmes zijn genoten, vermeerdert het aan aandeelhouders toekomende bedrag nog met 18.768,75, welk bedrag bij de dividendreserve wordt gevoegd. Tenslotte stellen wij U voor, een dividend uit te keren van ƒ44,per aandeel van 1.000,met 20 storting en ƒ11,per aandeel van 250,eveneens met 20 storting en het resterende ad 4.623,29 toe te voegen aan de extra reserve. De dividendbewijzen nummer 62 van de aandelen van 1.000,zijn bij aanneming van ons voorstel betaalbaar met ƒ44,en nummer 16 der aandelen van 250,met ƒ11,alles te verminderen met 15% dividendbelasting. Voor opgave van het bedrag, waarmede de dividendbewijzen der aandelen, waarop onverplicht is gestort, betaalbaar zijn, onder vermelding van de nummers dier aandelen, verwijzen wij U naar nevenstaande pagina. De Directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. 10 Fviesch'Groningsche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 11