FRIESCH<jRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAG OVER HET EEN EN ZESTIGSTE BOEKJAAR AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 9.731.000,verdeeld in 9321 aandelen van 1.000— en 1640 aandelen van 250,—. De verplichte storting bedraagt 20 Hiervan zijn 1248 aandelen van 1.000,— en 61 aandelen van 250,— vrijwillig volgestort. Een overzicht van de verdeling van het obligo vindt U op pag. 36. De lijst van aandeelhouders ligt bij de kantoren ter inzage. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaand bedrag aan pandbrieven, waar onder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 60 der statuten. In omloop 1 Januari 1951 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1951 3 3i ƒ38.142.500,— - 40.420.750,— ƒ2.556.000,— 138.600,— - 74.000,— 959.300,— - 707.000,— ƒ37.044.600,— - 42.195.750,— 3* 3f 3* 4 44 - 7.452.600,— - 100.000,— - 350.000,— - 333.700,— - 1.559.000,— - 2.582.000,— - 126.400,— - 19.000,— - 100.000,— - 350.000,— - 7.659.900,— - 1.540.000,— - 2.582.000,— ƒ86.015.850,— ƒ7.480.700,— ƒ358.000,— 1.666.300,— ƒ91.472.250,— Hierin is begrepen ƒ20.035.750,— aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waarvan 600.000,— met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis be droeg ultimo December 3,2181 tegen 3,1608 op 31 December 1950. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1951 stonden uit 4362 leningen ad91.759.679,22 In 1951 werden gesloten 899 leningen ad26.339.790, 118.099.469,22 Afgelost werden 585 leningen ad10.550.275, Bij cessie werden overgedragen aan tot ons concern be horende instellingen 26 leningen ad- 5.627.105, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 2.229.660,26 Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 1.849.318,33 - 20.256.358,59 31 December 1951 stonden uit 4650 leningen ad97.843.110,63 8 Friesch*Groningsehe Hypotheekbank N. V

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 9