In overeenstemming met de in ons vorig jaarverslag uitgesproken verwachting liep het bedrag, waarmede wij bij door oorlogsgeweld getroffen onderpanden zijn betrokken, in belangrijke mate terug en wel van 8.260.188,tot 5.791.358,50. De op voorschrift van het Contröle-Orgaan tegen oorlogsschade gereserveerde be dragen, welke op de balansen onzer instellingen onder reserve voor hypotheken zijn opgenomen, achten wij op grond van de tot dusverre opgedane ervaringen ruimschoots voldoende, zodat wij U voorstellen de bedragen, welke bovendien bij de Friesch-Groningsche Hypotheekbank en Nederlandsche Hypotheekbank als reserve voor oorlogsschade zijn gereserveerd, over te brengen respectievelijk naar de speciale- en extra reserve dezer instellingen. Voorts stellen wij U op dezelfde gronden voor bij de Rotterdamsche Hypotheekbank een bedrag van ƒ200.000,over te boeken van de reserve voor hypotheken naar de algemene reserve. De Friesch-Groningsche Hypotheekbank verkreeg in het verslagjaar het enige aandeel van de Nederlandsche Hypotheekbank, dat nog in het bezit van derden was, benevens 141 aandelen der Rotterdamsche Hypotheekbank en 1 aandeel der Algemeene Friesche Hypotheekbank. Gaarne besluiten wij dit algemeen overzicht met een woord van grote waardering Voor de kunde en werkkracht van onze medewerkers. De Directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. 4 Concern.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 6