Aan de Aandeelhouders der Friesch=Groningsche Hypotheekbank N.V. Nederlandsche Hypotheekbank N.V. Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. Alvorens verslag uit te brengen van onze vennootschappen afzonderlijk, geven wij U de Personalia, een Algemeen Overzicht, enige der voornaamste cijfers en de Balans met Winst en Verliesrekening betreffende het gehele concern. PERSONALIA. In de algemene vergaderingen op 8 Maart 1951 van de Friesch-Groningsche Hypotheek bank, de Nederlandsche Hypotheekbank en de Algemeene Friesche Hypotheekbank en op 5 Maart 1951 van de Rotterdamsche Hypotheekbank werden de Heren Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, B. A. Poulie Wilkens en G. Warning, die als commissaris aan de beurt van aftreden waren, herkozen en werd de Heer Mr. M. Tieleman, directeur van de Amsterdamsche Bank N.V. Incasso-Bank N.V. te Amsterdam tot commissaris benoemd in de vacature ontstaan door het overlijden van de Heer F. I. de Greve. Thans zijn aan de beurt van aftreden de Heren J. H. Groeneveld, Mr. Ph. A. J. Mees en Dr. E. van Welderen Baron Rengers. In de samenstelling van de commissie van toezicht kwam dit jaar geen verandering. Nog moeten wij tot ons leedwezen melding maken van het overlijden op 30 Januari 1952 van de oud-procuratiehouder van ons kantoor te ’s-Gravenhage, de Heer H. Swierenga, aan wiens buitengewone arbeidslust wij de beste herinnering zullen bewaren. ALGEMEEN OVERZICHT. In het afgelopen jaar was de meest op de voorgrond tredende gebeurtenis in ons bedrijf de aanmerkelijke stijging van de rentestand. In de aanvang van het jaar werden door ons nog 3J pandbrieven uitgegeven; in April werden tegenover uitgelote stukken 3£ pandbrieven beschikbaar gesteldin Juni werd overgegaan tot uitgifte van 4 en eind November tot uitgifte van 4\ pandbrieven. De hypotheekrente steeg eveneens. De rentemarge is echter nog niet in belangrijke mate gestegen, nl. van 0,6795 op 0,7258 De bedrijfsuitkomsten waren gunstiger, mede ten gevolge van de uitbreiding van ons bedrijf en van het feit, dat de zeer grote bedragen, welke sedert de oorlog steeds in schatkistpapier of op andere wijze tijdelijk waren belegd, thans weder als hypothecaire leningen zijn uitgezet. Het aantal executies, dat gedurende en na de oorlog zéér was teruggelopen, nam in het afgelopen jaar weer toe. De opbrengsten waren steeds voldoende om er onze vorderingen op te verhalen, behalve in twee gevallen, waarbij het onderpand, bestaande uit enige huizen waarvan de staat van onderhoud te wensen overliet, respectievelijk geheel en gedeeltelijk werd ingekocht. Na restauratie staan deze huizen door afschrijving voor ƒ1,te boek. 3 Concern.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 5