ACCOUNTANTSVERKLARING. TOELICHTING BALANS EN WINST* DER WINSCHOTER CREDIETBANK EN VERLIESREKENING VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. Debet BALANS PER Hypothecaire leningen 1.774.362 Aflossingen per 1 Januari 1952 3.525 1.777.887 Interest van hypotheken, nog niet verschenen 1.121 25 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1952 4.145 63 5.266 88 Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant - 179.048 37 Debiteuren 493 35 Gebouw 13.235 33 afgeschreven 5.235 33 8 000 Meubilair 1 1.970.696 60 31 DECEMBER 1951. Credit Aandelenkapitaal 500.000 Statutaire reserve - 100.000 Reserve voor diverse belangen 29.421 74 Geldleningen op schuldbekentenis - 500.000 Verschuldigde interest 2.916 67 Crediteuren - 503.222 22 Ingehouden op hypotheken - 331.200 Vooruit ontvangen renten en aflossingen 3.935 1.970.696 97 60 Debet Interest Onkosten Statutaire reserve Reserve voor diverse belangen De Commissarissen: WINST- EN VERLIES 16.472 23 2.577 50 25.000 20.059 98 64.109 71 REKENING OVER 1951 Interest van hypotheken Provisie Exploitatie gebouw Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: Accountantskantoor Joh. Doornbos: Credit 52.824 03 10.563 83 721 85 64.109 71 De Directie: Ondergetekenden verklaren hierbij, dat de balans van de Winschoter Credietbank voor den Weder opbouw N.V. per 31 December 1951 de juiste toestand per die datum aangeeft, terwijl de winst- en ver liesrekening, lopende over het tijdvak van 1 Januari 1951 tot 31 December 1951, sluitende in verband met de plaats gevonden reserveringen zonder winst, het in dat tijdvak behaalde bedrijfsresultaat naar waarheid weergeeft. Amsterdam, Groningen, 4 Februari 1952. Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: P. FRANK. Accountantskantoor Joh. Doornbos: TH. H. JAPE. als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel. De onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar de volgende maatstaf: a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, verminderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen b. de roerende lichamelijke zaken naar de aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; c. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag. WINSCHOTER CREDIETBANK VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. De Commissarissen: De Directie: 38 39 ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. p. FRANK. TH. H. JAPE. M. J. BOS. C. A. kingma. J. WILKENS. F. C. KLEYN. ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT.. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. M. J. BOS. C. A. KINGMA J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 34