BALANS EN WINST* EN DER ALGEMEENE FRIESCHE VERLIESREKENING HYPOTHEEKBANK N.V. Debet BALANS PER 31 DECEMBER 1951. Credit Aandeelhouders nog te storten 622.800 Hypothecaire leningen 15.944.355 Aflossingen per 1 Januari 1952 14.645 - 15.959.000 -*) Interest van hypotheken, nog niet verschenen 89.287 58 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1952 28.314 98 - 117.602 56 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken 3.830 62 afgeschreven 1.909 01 1 921 61 - 144.929 38 Interest van effecten, nog niet verschenen 1.401 75 Debiteuren in rekening-courant 16.746 52 Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant - 322.616 19 Gebouwen 94.065 94 afgeschreven 94.063 94 Meubilair 2 1 ƒ17.187.021 01 Aandelenkapitaal 2.500.000 ReservesStatutaire 1.250.000 Extra - 521.038 81 Voor volstorting aandelen 50.000 - 1.821.038 81 Reserve voor: Koersverschillen effecten 8.590 86 Hypotheken 67.549 63 49 Reserve voor diverse belangen - 122.494 68 Pandbrieven en schuldbekentenissen - 12.147.200 Losbare pandbrieven - 273.300 Coupons reeds verschenen 30.111 50 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 65.127 83 95.239 33 Dividend vorige boekjaren 1.406 72 Crediteuren - 524 38 Ingehouden op hypotheken 50.000 Onkosten 2.000 Vooruit ontvangen provisie 25 Vooruit ontvangen renten en aflossingen 20.151 77 Winst 77.499 83 ƒ17.187.021 01 Debet WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1951. Credit Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 363.961 55 Interest van hypotheken 493.369 99 Onkosten 82.143 15 Interest van effecten, schatkistpapier en diversen - 44.903 21 Premies verzekeringen 2.742 09 Provisie - 9.030 97 Interest statutaire reserve - 15.711 75 Dienst pandbrieven 2.899 67 Reserve voor diverse belangen - 12.000 Exploitatie gebouwen - 3.854 53 Winst - 77.499 83 554.058 37 554.058 37 De Commissarissen: Accountantsbureau opgericht A ccountantskantoor De Directie: door A. E. Meijer Hörchner: Joh. Doornbos: 26 27 Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. Zie voor leningen met verwoeste onderpanden, pagina 25 van dit verslag. 7fi iAn - ARN. J. D’AILLY. G. NAUTA. J J M. J. BOS. H. ALBARDA. W. A. RASCH. P. FRANK. TH. H. JAPE. C. A. KINGMA. H. M. J. BLOMJOUS. E. VAN WELDEREN RENGERS. J. WILKENS. A. J. BRANDT. JACS. RUSTIGE. F. C. KLEYN. R. BUISMAN. M. TIELEMAN. J. BURGERHOUT. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. G. WARNING. J. H. GROENEVELD. B. A. POULIE WILKENS. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 24