BALANS EN WINST* EN VERLIESREKENING DER ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Debet BALANS PER Aandeelhouders nog te storten Hypothecaire leningen Aflossingen per 1 Januari 1952 21.878.330 17.900 -21.896.230 Interest van hypotheken, nog niet verschenen Interest van hypotheken, per 1 Januari 1952 294.565 31 13.381 45 307.946 76 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken afgeschreven Effecten Interest van effecten, nog niet verschenen Debiteuren in rekening-courant afgeschreven Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Ingekochte onderpanden afgeschreven 26.261 57 24.236 16 12.582 56 11.075 94 60.431 76 60.430 76 2.025 7.717 102 41 50 1.506 430.956 199.469 62 69 1 Gebouwen afgeschreven Meubilair 641.988 371.988 69 69 - 270.000 1 ƒ30.521.555 ~98 31 DECEMBER 1951. Aandelenkapitaal Algemene reserve Reserve voor hypotheken Reserve voor diverse belangen Pandbrieven en schuldbekentenissen J Losbare pandbrieven I Coupons reeds verschenen Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Dividend vorige boekjaren Crediteuren Ingehouden op hypotheken Vooruit ontvangen provisie Vooruit ontvangen renten en aflossingen Credit 8.400.000 - 1.343.706 - 394.361 - 370.103 - 19.091.600 - 677.000 95 10 66 89.608 50 103.328 39 - 192.936 1.135 5.978 13.400 585 30.749 89 29 09 ƒ30.521.555 98 Debet WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1951. Credit Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 597.225 62 Interest van hypotheken 832.054 85 Onkosten 152.859 20 Interest diversen en effecten. - 28.809 74 Premies verzekeringen 17.057 79 Provisie - 19.568 25 Afschrijving ingekochte onderpanden - 60.430 76 Dienst pandbrieven - 50.673 75 Reserve voor diverse belangen 131.657 75 Exploitatie gebouwen - 5.404 51 Exploitatie ingekochte onderpanden - 1.910 85 Opbrengst afgeschreven vorderingen - 20.809 17 959.231 12 959.231 12 De Commissarissen: Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: P. FRANK. A ccountantskantoor Joh. Doornbos: TH. H. JAPE. De Directie: 22 23 Rotierdamsche Hypotheekbank N.V. Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. Zie voor leningen met geheel of ten dele verwoeste onderpanden, pagina 21 van dit verslag. ARN. J. D’A ILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. M. J. BOS C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 21