Bij de afwikkeling van een lening met verwoest onderpand, in restant groot 9.100, werd een verlies geleden van ƒ500,en van een andere lening, in restant groot 1.825, een bedrag van ƒ296,31. Het totaal van deze bedragen ad ƒ43.207,09 is afgeboekt op de reserve voor hypotheken, op welke reserve werd bijgeboekt ƒ88.732,90 wegens uitkeringen, ontvangen op reeds afgewikkelde leningen, mede tengevolge van aan ons gecedeerde vorderingen. Wij stellen U voor van deze reserve, tot welker vorming in 1945 een bedrag van ƒ400.000,aan de algemene reserve werd onttrokken, thans weder een bedrag van ƒ200.000,naar laatstgenoemde reserve over te boeken, daar wij op grond van de door ons opgedane ervaringen het alsdan overblijvende bedrag ad ƒ394.361,10 voldoende achten voor het doel, waarvoor de reserve voor hypotheken destijds is gevormd. In het afgelopen jaar hebben wij 3 maal van ons recht van executie gebruik moeten maken. Een overzicht van deze verkopen geven wij op pag. 32. In één geval werd het onderpand geheel, in een ander geval gedeeltelijk ingekocht. Deze panden, die tot op 1, zijn afgeschreven, waren op 31 December verhuurd voor ƒ4.520,20. Nadere gegevens hier over vindt U op pag. 33. Behalve bij de daargenoemde ingekochte onderpanden zijn wij met uitzondering van ons kantoorgebouw te Rotterdam, onze voormalige kantoorgebouwen te Amsterdam en ’s-Gravenhage en een directeurswoning te Rotterdam niet betrokken bij de eigendom van onroerende goederen. De bedongen periodieke aflossingen op de leningen kwamen in het algemeen regel matig binnen. Ons belang bij leningen, waarvan de onderpanden geheel of gedeeltelijk zijn ver woest (c.q. afgebroken) en/of onteigend, is verdeeld over: 90 leningen waarvan de onderpanden geheel verwoest (c.q. afgebroken) en/of onteigend zijn2.660.625, 3 leningen waarvan de onderpanden gedeeltelijk ver woest (c.q. afgebroken) en/of onteigend zijn 102.000, waarvan in verhouding drukt op het niet-verwoeste of onteigende deel- 27.000, - - 75.000,— Totaal2.735.625,— Hiervan is tot dusverre voor 88 leningen tot een totaal bedrag van 2.678.625, inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw verkregen. Deze inschrijving, vermeerderd met de waarde van de overgebleven grond, vormt voldoende dekking voor de restant-hoofdsommen, met uitzondering van drie leningen, in welke gevallen de inschrijving in het Grootboek plus de grondwaarde, in totaal 7.791, lager zijn dan de restant-hoofdsom der leningen ad 19.025,Ook daar, waar onteigening van de grond heeft plaats gehad, overtreft de inschrijving in het Grootboek de restant- hoofdsom, met uitzondering van drie leningen, waarbij de inschrijving in totaal 18.530, lager is dan de restant-hoofdsom der leningen ad 79.450, RESERVERING EN WINSTVERDELING. Op de effecten werd in het afgelopen jaar een koersverlies geleden van 1.018,13, welk bedrag in mindering van de reserve voor diverse belangen wordt geboekt. De effecten zijn opgenomen naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1951. Wij stellen U voor de winst ad f 131.657,75 toe te voegen aan de reserve voor diverse belangen. De Directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. 21 Rotierdamsche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 20