ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAG OVER HET ZES EN TACHTIGSTE BOEKJAAR. AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 8.400.000,met 10% verplichte storting. Van de 8400 aandelen waren op 31 December 1951 8266 in het bezit van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank; hiervan zijn 159 aandelen geheel volgestort en 10 aandelen gedeeltelijk. De lijst van aandeelhouders ligt bij de kantoren ter inzage. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaand bedrag aan pandbrieven, waaronder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 50 der statuten. In omloop 1 Januari 1951 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1951 3 3i ƒ11.353.700,— - 8.080.000,— ƒ248.100,— - 94.000,— 11.105.600, - 7.986.000,— 19.433.700,— ƒ342.100,— 19.091.600,— Hierin is begrepen ƒ2.600.000,aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waaronder geen geldleningen met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis bedroeg ultimo December 3,1046 tegen 3,1039 op 31 December 1950. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1951 stonden uit 1297 leningen ad In 1951 werden gesloten 69 leningen ad Bij cessie werden overgenomen van tot ons concern behorende instellingen 2 leningen, waarvan 1 in gemeenschap, ad Afgelost werden 193 leningen ad2.804.815, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 389.005, Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 276.830, 31 December 1951 stonden uit 1174 leningen ad 22.886.225,— - 1.018.155,— - 1.462.500 25.366.880,— - 3.470.650 21.896.230,— De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg ultimo December 3,8588 tegen 3,8074 op 31 December 1950. Het verschil tussen hypotheek- en pandbriefrente bedroeg ultimo December 0,7542 tegen 0,7035 op 31 December 1950. De onbetaalde verschenen interest van hypotheken komt op de balans voor met een bedrag van 2.025,41. Er was op 31 December 26.261,57 aan rente achterstallig, waarop overeenkomstig de normen van het Contröle-Orgaan ƒ24.236,16 is afgeschreven. De achterstand was op 12 Februari 1952 verminderd tot 21.576,25. In 1951 werd op reeds afgeschreven achterstallige rente ontvangen ƒ8.403,45, welk bedrag bij de reserve voor diverse belangen wordt gevoegd. Bij de afwikkeling, volgens de bepalingen van het rechtsherstel van 17 leningen, tezamen in restant groot 161.900,werd terzake van een 9-tal leningen, tezamen groot 73.575,een verlies geleden van ƒ42.410,78. 20 Rotter damsche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 19