BALANS EN WINST* DER NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. EN Debet BALANS PER Aandeelhouders Nederlandsche Hypotheekbank, nog te storten 1.434.700 Hypothecaire leningen ƒ50.249.906 05 Aflossingen per 1 Januari 1952 211.971 67 -50.461.877 72 Interest van hypotheken, nog niet verschenen 161.918 47 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1952 - 301.776 78 - 463.695 25 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken 18.416 37 afgeschreven - 13.332 64 5.083 73 Effecten - 1.805.703 10 Interest van effecten, nog niet verschenen 21.752 73 Debiteuren in rekening-courant 1.143 01 afgeschreven - 739 17 403 84 Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant - 3.659.634 31 Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw 29.900 Ingekochte Onderpanden 83.680 69 afgeschreven - 83.678 69 2 Gebouwen 303.819 89 afgeschreven 229.819 89 74.000 Meubilair 2 57.956.754 68 Debet WINST- EN VERLIES Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 1.354.410 15 Onkosten - 196.981 27 Premies verzekeringen 16.516 10 Aanvulling pensioenfonds - 144.255 04 Interest buitengewone reserve 9.432 64 Extra reserve 35.000 Winst - 353.946 80 2.110.542 De Commissarissen: 18 EN VERLIESREKENING N.V. EERSTE NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBRIEFBANK 31 DECEMBER 1951. Credit - - 1 --- Aandelenkapitaal Nederlandsche Hypotheekbank 5.750.000 ReservesStatutaire 2.449.058 88 Buitengewone - 952.696 65 Extra - 2.370.460 51 - 5.772.216 04 Reserve voor: Koersverschillen effecten 90.050 19 Hypotheken - 111.022 - 201.072 19 Reserve voor diverse belangen - 463.278 47 Pensioenfonds - 890.060 Pandbrieven en schuldbekentenissen -42.710.500 Losbare pandbrieven - 847.950 Coupons reeds verschenen 81.720 77 Coupons per 1 Januari 1952 - 574.372 68 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 21.103 75 - 677.197 20 Dividend vorige boekjaren 580 Crediteuren 9.463 24 Ingehouden op hypotheken 66.011 48 Onkosten 10.800 Vooruit ontvangen provisie 1.336 12 Vooruit ontvangen renten en aflossingen - 202.343 14 Winst - 353.946 80 57.956.754 68 REKENING OVER 1951. Credit Interest van hypotheken 1.947.444 18 Interest van effecten, schatkistpapier en diversen 67.704 11 Provisie 47.242 37 Exploitatie gebouwen 6.777 25 Exploitatie ingekochte onderpanden 3.226 79 Opbrengst afgeschreven vorderingen 2.296 76 Dienst pandbrieven 35.850 54 2.110.542 Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: P. FRANK. A ccountantskantoor Joh. Doornbos: TH. H. JAPE. De Directie: M. J. BOS. 19 Nederlandsche Hypotheekbank N.V. Zie voor leningen met geheel of ten dele verwoeste onderpanden, pagina 15 van dit verslag. ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. Nederlandsche Hypotheekbank N.V. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 18