NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V.*) VERSLAG OVER HET EEN EN ZESTIGSTE BOEKJAAR. AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal der Nederlandsche Hypotheekbank bedraagt ƒ5.750.000,waarvan ƒ4.000.000,met 20% verplichte storting en 1.750.000,— met 10 verplichte storting. Alle aandelen zijn in het bezit van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank; 4155 aandelen zijn volgestort. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het, uitstaand bedrag aan pandbrieven, waaronder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 53 der statuten. In omloop 1 Januari 1951 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1951 3 23.699.900,— 4.000,— ƒ126.000,— - ƒ628.400,—' ƒ22.949.500,— 3J - 19.686.250,— - 17.000,— 287.Ö0Ö, - 455.250,— - 18.961.000,— 3f - 800.000,— - 800.000,— ƒ43.386.150,— ƒ821.000,— ƒ413.000,— 1.083.650,- ƒ42.710.500,— Hierin is begrepen 5.704.500,— aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waarvan 100.000,met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis bedroeg ultimo December 3,1204%, tegen 3,1134% op 31 December 1950. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1951 stonden uit 2658 leningen ad In 1951 werden gesloten 147 leningen 'ad Afgelost werden 330 leningen ad4.851,335, Bij cessie werden overgedragen aan tot ons concern behorende instellingen 4 leningen ad. 100.710, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen - 916.799,70 Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen - 922.452, 31 December 1951 stonden uit 2471 leningen ad ƒ53.304.041,92 3.949.132,50 ƒ57.253.174,42 - 6.791.296,70 ƒ50.461.877,72 14 Nedevlandsche Hypotheekbank N.V. De gegevens van de N.V. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, waarvan alle aandelen in ons bezit zijn, zijn hierin verwerkt.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 14