BALANS EN WINST# EN VERLIESREKENING Debet BALANS PER Aandeelhouders nog te storten 6.774.200 Aandelen Nederlandsche Hypotheekbank 5.750.000 Ongestort bedrag - 1.434.700 4.315.300 498 Oprichtersbewijzen Nederlandsche Hypotheekbank - 1 - 4.315.301 Aandelen Rotterdamsche Hypotheekbank 8.266.000 - Ongestort bedrag - 7.292.200 - 973.800 Aandelen Algemeene Friesche Hypotheekbank 2.433.000 Ongestort bedrag - 562.500 1.870.500 108 Oprichtersbewijzen Algemeene Friesche Hypotheekbank - 1 - 1.870.501 Aandelen Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw, volgestort - 500.000 Hypothecaire leningen 97.353.236 79 Aflossingen per 1 Januari 1952 - 489.873 84 - 97.843.110 63*) Interest van hypotheken, nog niet verschenen 336.713 57 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1952 - 583.828 02 - 920.541 59 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken 22.934 21 afgeschreven - 6.188 73 - 16.745 48 129.388 82 Bankiers - 3.144.900 84 - 3.274.289 66 Schatkistpapier - 300.000 Opbouwobligaties (met verklaring) - 127.400 Effecten - 1.128.892 01 Interest van effecten, nog niet verschenen - 17.836 94 Uitkering Nederlandsche Hypotheekbank over 1951 - 281.216 50 Debiteuren in rekening-courant 163.972 71 afgeschreven - 8.311 27 - 155.661 44 Ingekochte Onderpanden 41.700 afgeschreven - 41.699 1 Gebouwen 553.168 72 afgeschreven - 328.168 72 - 225.000 Dividendbelasting - 1.113 30 Meubilair 1 f 118.725.611 55 Debet WINST- EN VERLIES Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Onkosten Dienst pandbrieven Premies verzekeringen Aanvulling Pensioenfonds Interest statutaire- en extra reserve Reserve voor diverse belangen Winst 2.792.526 91 250.866 61 81.706 54 13.662 67 102.157 55 50.513 24 300.000 785.904 28 4.377.337 80 De Commissarissen: 12 FRIESCH#GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. 31 DECEMBER 1951. Credit Aandelenkapitaal Reserves: Statutaire Extra Speciale 1 Agio Reserve voor: Koersverschillen effecten Hypotheken Dividend Reserve voor diverse belangen Pensioenfonds Fonds voor Pensioen- en Personeeldoeleinden Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven Coupons reeds verschenen Coupons per 1 Januari 1952 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Dividend vorige boekjaren Nederlandsche Hypotheekbank in rekening-courant Rotterdamsche Hypotheekbank in rekening-courant Algemeene Friesche Hypotheekbank in rekening-courant Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw in rekening-courant Crediteuren Disconto schatkistpromessen Ingehouden op hypotheken Onkosten Vooruit ontvangen provisie Vooruit ontvangen renten en aflossingen Winst 9.731.000 3.264.171 83 - 1.787.151 79 - 2.249.390 31 227.514 17 - 7.528.228 10 240.681 70 123.076 202.044 21 565.801 91 887.181 61 681.580 14.292 11 695.872 11 - 91.472.250 352.200 79.621 21 71.800 869.877 39 - 1.021.298 60 6.084 - 3.659.634 31 430.956 69 322.616 19 179.048 37 96.572 93 72 22 546.480 15.950 81 1.538 59 426.920 83 785.904 28 118.725.611 55 REKENING OVER 1951. Credit Interest van hypotheken Interest van effecten, schatkistpapier en diversen Provisie Vergoeding voor overschrijving aandelen Exploitatie gebouwen Exploitatie ingekochte onderpanden Opbrengst afgeschreven vorderingen j Uitkering Nederlandsche Hypotheekbank over 1951 Uitkering Algemeene Friesche Hypotheekbank over 1950 3.778.373 66 76.334 14 147.448 75 1.864 25 10.784 89 2.597 17 3.902 44 281.216 50 74.816 4.377.337 80 Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: P. FRANK. A ccountantskantoor Joh. Doornbos: TH. H. JAPE. De Directie: 13 Friesch'Groningsche Hypotheekbank N.V. Zie voor leningen met geheel of ten dele verwoeste onderpanden, pagina 9 van dit verslag. ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. Friesch'Groningsche Hypotheekbank N.V. M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 13