de inschrijving in het Grootboek de restant-hoofdsom, met uitzondering van twee leningen, waarbij de inschrijving in totaal 10.775,lager is dan de restant-hoofdsom der leningen ad ƒ84.425,—. Onze inspecteurs, de heren J. Kamps, A. M, Joustra, G. Hoogerkamp, C. L. Klapwijk, H. v. d. Bout, J. Dierdorp en C. Hauwert zorgden voor de controle op de voor onze vennootschappen verbonden percelen en voor het contact met taxateurs, agenten en andere relaties. RESERVERING EN WINSTVERDELING. Wij stellen U voor, evenals het vorig jaar, de rente van de statutaire reserve en van de extra reserve, dit jaar bedragende in totaal 50.513,24, te voegen bij de speciale reserve. Op de effecten werd in het afgelopen jaar een koersverlies geleden van 28.323,95, welk bedrag in mindering van de reserve voor koersverschillen effecten wordt geboekt. De effecten zijn opgenomen naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1951, de obligaties echter niet hoger dan pari. Voor de specificatie van het effectenbezit van onze vennootschappen verwijzen wij naar pag. 33. Na dotatie van ƒ300.000,aan de reserve voor diverse belangen, welke reserve onder meer is bestemd voor het voldoen der verschuldigde belastingen, na afschrijving van de kosten, aan de plaatsing van pandbrieven en het opnemen van gelden op schuldbeken tenis verbonden en na aanvulling van het pensioenfonds bedraagt het winstsaldo ƒ785,904,28. Hiervan stellen wij U voor 150.000,te voegen bij de speciale reserve. Na betaling van 37.211,25 voor rente, verschuldigd over de niet-verplichte stortingen op aandelen, welke rente door commissarissen in overleg met de directie voor de sedert de statuten wijziging van 22 December 1933 vrijwillig gestorte bedragen op 3£% is vastgesteld, komt dan voor verdere verdeling in aanmerking een bedrag van ƒ598.693,03. Doordat de tantièmes niet berekend worden over de winstuitkeringen, welke de bank ontvangt van vennootschappen, in het kapitaal waarvan zij heeft deelgenomen, voor zover daarover door commissarissen en directie reeds in deze functie bij die vennootschappen tantièmes zijn genoten, vermeerdert het aan aandeelhouders toekomende bedrag nog met 18.768,75, welk bedrag bij de dividendreserve wordt gevoegd. Tenslotte stellen wij U voor, een dividend uit te keren van ƒ40,per aandeel van 1.000,met 20 storting en ƒ10,per aandeel van ƒ250,eveneens met 20 storting en het resterende ad ƒ1.115,02 toe te voegen aan de extra reserve. De dividendbewijzen nummer 61 van de aandelen van 1.000,zijn bij aanneming van ons voorstel betaalbaar met ƒ40,en nummer 15 der aandelen van 250,met ƒ10,alles te verminderen met 15 dividendbelasting. Voor opgave van het bedrag, waarmede de dividendbewijzen der aandelen, waarop onverplicht is gestort, betaalbaar zijn, onder vermelding van de nummers dier aandelen! verwijzen wij U naar nevenstaande pagina. De Directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. 10 Friesch'Groningsche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 11