RESERVES. WINST EN WINSTVERDEELING. Aart de Aandeelhouders der Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. TOELICHTING als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel. 3 geschreven 35.772,09. Afgeschreven was reeds 102.363,56 zoodat 66.591,47 meer is afgeschreven dan volgens de genoemde normen noodig is. In het afgeloopen jaar hebben wij slechts 1 maal van ons recht van executie gebruik moeten maken. Verlies werd hierbij niet geleden. Het op de balans voorkomende bedrag van de reserve voor hypotheken ad 51.605,— is gelijk aan het bedrag, dat wij volgens de normen van het Contróle-Orgaan dienen te reserveeren terzake van de onderpanden van leeningen, waarvan de rente niet regelmatig binnenkomt, van niet gedekte leeningen en van ieeningen op verwoeste onderpanden, voor zoover ons belang de inschrijving in het Grootboek voor den Wederopbouw overtreft. Het vorige jaar bedroeg deze reserve ƒ31.675,—, zoodat voor aanvulling van deze reserve een bedrag van 19.930,— uit de daarvoor bestemde reserve voor diverse belangen wordt vereischt. In het afgeloopen jaar werden geen ingekochte onderpanden verkocht, terwijl ook geen onderpanden werden ingekocht. De in ons bezit zijnde onderpanden staan voor 1,te boek. Op 31 December waren deze onderpanden verhuurd voor 3.958,Nadere gegevens hier over vindt U op pagina 6. Behoudens de daargenoemde bezitten wij geen ingekochte perceelen, noch zijn wij, behalve wat betreft onze kantoorgebouwen, op eenigerlei wijze betrokken bij den eigendom van onroerende goederen. De bedongen periodieke aflossingen op de leeningen kwamen in het algemeen regelmatig binnen. In totaal werd 2,68 der periodieke aflossingen niet ontvangen. Ons belang bij leeningen, waarvan de onderpanden geheel of gedeeltelijk zijn verwoest (c.q. afgebroken) en/of onteigend, is verdeeld over: 183 leeningen (onderpanden geheel verwoest (c.q. afge broken) en/of onteigend)2.278.450,— 14 leeningen (onderp. gedeelt. verwoest)445.445, waarvan in verhouding drukt op het niet verwoeste deel- 172.650 -- 272.795,— Totaal 2.551.245,— Hiervan is tot dusverre voor 78 leeningen tot een totaal bedrag van 1.589.920,inschrijving in het Grootboek voor den Wederopbouw ver kregen. Bij 1 leening tot een bedrag van 78.700,— overtreft de restant- hoofdsom de inschrijving met een bedrag van 12.350, Onze inspecteurs, de Heeren A. van Popta en J. Kamps te ’s-Gravenhage, H. E. Wieringa te Naarden, A. M. Joustra te Haarlem en G. Hoogerkamp te Groningen, zorgden voor de contröle op de voor ons verbonden perceelen en voor het verband met taxateurs, agenten en andere relaties. Evenals het vorige jaar stellen wij U voor de rente van de statutaire reserve en de extra reserve, dit jaar bedragende 50.139,92, te voegen bij de speciale reserve. Op de effecten werd in het afgeloopen jaar een koerswinst behaald van 875,13, welk bedrag weder bij de reserve voor koersverschillen effecten wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen naar den beurskoers van den laatsten beursdag in 1944, doch niet hooger dan pari. Wanneer U ons voorstel tot verdeeling der winst aanneemt, zullen de reserves ongeacht de reserves voor koersverschillen effecten, voor hypotheken, voor oorlogsschade, voor dividend en voor diverse belangen in totaal met 80.722,91 worden vermeerderd en gebracht op 7.134.261,99. Wij stellen U voor een bedrag van 233.202,14 bij de reserve voor diverse belangen te voegen, waaruit de verschuldigde belastingen dienen te worden voldaan. Het te verdeelen winstsaldo bedraagt dan 326.966,11. Van dit bedrag zal allereerst moeten worden betaald een bedrag van 24.535,voor rente, verschuldigd over de niet-verplichte stortingen op aandeelen, welke rente door commissarissen in overleg met de directie voor de sedert de statutenwijziging van 22 December 1933 vrijwillig gestorte bedragen op 2 is vastgesteld. Voor verdere verdeeling komt dan in aanmerking een bedrag van 302.431,11. Volgens art. 46 van de statuten komt hiervan 10 of 30.243,11 ten goede aan de statutaire reserve. Doordat de tantièmes niet berekend worden over de winstuitkeeringen, welke de bank ontvangt van vennootschappen, in het kapitaal waarvan zij heeft deelgenomen, voorzoover daarover door commissarissen en directie reeds in deze functies bij die vennootschappen tantièmes zijn genoten, komt een bedrag van 10.747,17 ter beschikking van aandeelhouders. Wij stellen U voor dit bedrag niet als vorige jaren bij de dividendreserve te voegen, doch voor de dividenduitkeering te besteden, aangevuld met f 28.136,83 uit de in vorige jaren gevormde dividendreserve en uit het totaal aan aandeelhouders toekomende een dividend uit te keeren van 24,per aandeel van 1.000,met 20 storting en per onderaandeel 6, Volgens de aanvullingsbepalingen van het besluit op de dividenbeperking komt dit overeen met 6% over de verplicht gestorte bedragen en IJ over het overige gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Wordt dit voorstel aangenomen, dan komt er beschikbaar voor pensioen en personeeldoeleinden een bedrag van 9.721, De dividendbewijzen nummer 54 van de aandeelen van 1.000,zijn bij aanneming van ons voorstel van heden af betaalbaar met 24,en nummer 8 der onderaandeelen van 250,met 6,alles te verminderen met de verschuldigde 15 dividendbelasting. Een opgave van het bedrag, waarmede de dividendbewijzen der aandeelen, waarop onverplicht is gestort, betaalbaar zijn, onder vermelding van de nummers dier aandeelen, zullen wij U op aanvrage gaarne toezenden. Groningen, 20 December 1945. De directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. Wij hebben kennis genomen van den inhoud van het verslag der directie over het afgeloopen boekjaar en kunnen ons daarbij aansluiten. Aan de onderteekening ontbreekt ditmaal de naam van den heer B. Dorhout Mees. Met diep leedwezen moeten wij U zijn overlijden op 8 September 1944 melden. Meer dan een kwarteeuw, eerst als adjunct directeur, daarna als directeur is hij aan de bank verbonden geweest. Onze instelling, waarvan zijn vader de medeoprichter was, beteekende voor hem zeer veel en veel heeft hij aan haar gegeven, niet alleen door zijn arbeid maar ook in zijn verkeer èn met ons, èn met de directie, èn met het personeel. Allen zullen hem missen en een warm aandenken aan hem bewaren. Het verslag bereikt U niet binnen den daarvoor bepaalden termijn. Ook deze vergadering kon niet worden bijeengeroepen volgens de voorschriften van art. 38 onzer statuten. Wij verzoeken U deze afwijking goed te keuren en meenen dat de omstandigheden die er toe leidden geen nadere verklaring behoeven. Wij kunnen ons geheel vereenigen met de door de directie overgelegde balans en winst- en verliesrekening met toelichting. Ook stellen wij U voor het dividend te bepalen op het bedrag door de directie voorgedragen, nl. 24,per aandeel van 1.000,met 20 storting (per onderaandeel 6,De accountantsverklaring vindt U hierbij afgedrukt. In de op 30 Maart 1944 gehouden algemeene vergadering werden de heeren Mr. Arn. J. d’Ailly, Mr. G. Nauta en Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk herkozen als commissaris. Thans zijn als zoodanig aan de beurt van aftreden de heeren A. J. Brandt, Jacs. Rustige en Mr. D. U. Stikker. Wij stellen U voor deze heeren wederom te benoemen. Hoewel ook voor het bedrijf van de bank nog onzekerheden bestaan én moeilijkheden op oplossing wachten, is het voor de directie toch een groote genoegdoening, dat zij na vijf uiterst zware jaren U dit beeld van den toestand van de Friesch-Groningsche kan aanbieden. Om dit te bereiken is veel beleid noodig geweest en met dankbaarheid en waardeering meenen wij te mogen vaststellen dat het daaraan in deze ook voor het bedrijfsleven zoo uiterst moeilijke periode, niet heeft ontbroken. Het college van commissarissen: E. VAN WELDEREN RENGERS, Voorzitter. De onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar den volgenden maatstaf: a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, verminderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen; b. de roerende lichamelijke zaken naar den aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; c. de effecten naar den beurskoers van den laatsten beursdag in het boek jaar, doch niet hooger dan pari; d. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag, verminderd met de gedane afschrijvingen. FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. De commissarissen: ARN. J. D’AILLY. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. F. I. DE GREVE. J. H. GROENEVELD CH. M. HENNY. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. De directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS G. NAUTA. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. D. U. STIKKER. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. Mr. H. Ai.barda was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te teekenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1944 | | pagina 3