RESERVES. EFFECTEN. ACCOUNTANTSVERKLARING. EFFECTEN VAN HET PENSIOENFONDS. STAAT VAN INGEKOCHTE ONDERPANDEN. 6 FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. EN WINSCHOTER HYPOTHEEKBANK N.V. Volgens de balans per 31 December 1942 bedroegen de reserves samen6.923.098,11 en vermeerderden na verdeeling der. winst over 1942 met - 36.643,53 6.959.741,64 Zij vermeerderden over 1943 met: rente over de statutaire- en de extra reserve 49.693,53 het bedrag der verjaarde coupons - 41,50 - - 49.735,03 7.009.476,67 en verminderden over 1943 met disagio omwisseling aandeelen en. aankoop oprichters- bewijzen Nederlarrdsche- en Algemeene Friesche Hypo theekbank - 534,56 7.008.942,11 Indien ons voorstel tot verdeeling van de winst heden door U wordt aangenomen, worden zij nog verhoogd met - 44.596,97 7.053.539,08 Verdeeld als volgt: Statutaire 3.255,153,19 Extra - 1.794.099,23 Speciale.- 1.582.411,82 Agio 221.874,84 Koersverschillen pandbrieven - 200.000, -1- 7.053.539,08* Fonds Nominaal bedrag Koers waarde 4 Nederland 1940i 1.000,— 1.000,— 4 1940n zonder bel. fac. :- 10.200 - 10.200,— 4 1940ii met - 39.000,— - 39.000,— 4 1941 -155.000,— - 155.000,— 31/» 1941 -257.300,— - 257.296,25 37. 1942 ;- 209.500,— - 209.417,19 37. 1943 Recep - 143.500,— - 143.428,44 3 Nederl. Werk. Schuld (Grootb.obl.) - 79.000,— - 76.432,50 3 Nëdérla'nd 1936 - 24.000 A 24.000,— 3 1937 - 282.000,— - 273.540,— 3-3.7. 1938 -532.000,— 531.002,50 2»/. Nederl. Werkel. Schuld (Cert.) - 17.400,— - 14.355,— 3 Nederl. Indië 1937 (Conv.leemng) - 30.500,— 29.010,94 3 1937 A - 71.000,— - 66.828,75 4.7. Denemarken 1928 i 10.000,— 3.375,7 37. Amsterdam 1861 6.000,— 6.000,— - 37. 1905 - 1.000,— - 1.000,— 3 1895. - 2.000,— - 2.000,— 3 Gelderland 1938i 16 jarige leening - 32.000,— - 32.000,— 27. 1938m 10 jarige Leening - 33.000,— - 33.000,— 37. ’s-Gravenhage 1889 - 1.000,— - 1.000,— 27. Haarlem 1938 10 jarige leening - 31.000 - 31.000 37. ’s-Hertogenbosch 1935 - 13.000,— - 13.000,— - 3-37. Noord-Holland 1938 V - 135.000,— 1 135.000,— 27. 1938 8 jarige leen. - 36.000,— - 36.000,— 27. 1938 10 jarige leen. - 11.000,— - 11.000,— 27.-3 1938 15 jarige leen. - 9.000,— - 9.000,— 3 Rotterdam 1894 - 4.000, - 4.000,— 3 1897 - 1.000,— 1.000,— ƒ2.148.886,57 Grootboeksaldo 31 December 1943 - 2.099.772,45 l) koers Koerswinst 1943 9 Mei 1940. 49.114,12 In deze reserves zijn niet begrepen dè reserve voor: koersverschillen effecten, hypotheken, oorlogsschade, dividend, diverse belangen. Ondergeteekenden verklaren hierbij, dat de gecombineerde balans van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. en Winschoter Hypotheek bank N.V. per 31 December 1943 den juisten toestand per dien datum geeft, terwijl de verlies- en winstrekening, loopende over het tijdvak 1 Januari 194331 December 1943, sluitende met een winst van 470.132,67, het in dat tijdvak behaalde bedrijfsresultaat naar waarheid weergeeft. Groningen --Maart 1944. Amsterdam Accountantskantoor Joh. Doornbos: TH. H. JAPE. Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner W. H. VERMEULEN. FONDS Nominaal bedrag Koers waarde 3 Nederland 1937 13.000,— 12.610,— 3-37, 1938 - 65.000,— - 64.878,13 37, Tilburg 1937 - 17.000,— - 17.000,— 94.488,13 Grootboeksaldo 31 December 1943 - 91.920,63 Koerswinst 1943 2.567,50 1. Heerenhuis aan de Prins Hendriklaan te Amsterdam. 2. Winkelhuis met bovenwoningen aan de Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam. 3. Lunchroom met woning aan de Visseringstraat te IJmuiden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1943 | | pagina 6