RESERVES. WINST EN WINSTVERDEELING. Aan de Aandeelhouders der Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V, TOELICHTING als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel. Het op de balans voorkomende bedrag van de reserve voor hypotheken ad 31.675,is gelijk aan het bedrag, dat wij volgens de normen van het Contróle-Orgaan dienen te reserveeren terzake van de onderpanden van leeningen, waarvan de rente niet regelmatig binnenkomt. Het vorige jaar bedroeg deze reserve 25.730,zoodat voor aanvulling van deze reserve een bedrag van 5.945,wordt vereischt, welk bedrag wij U voorstellen van de reserve voor diverse belangen af te boeken. In het afgeloopen jaarwerden geen ingekochte onderpanden verkocht, terwijl ook geen onderpanden werden ingekocht. De in ons bezit zijnde onderpanden staan voor ƒ1,te boek. Op 31 December waren deze onderpanden verhuurd voor 3.958,Nadere gegevens hier over vindt U op pagina 6. Behoudens de daargenoemde bezitten wij geen ingekochte perceelen, noch zijn wij, behalve wat betreft onze kantoorgebouwen, op eenigerlei wijze betrokken bij den eigendom van onroerende goederen. De bedongen periodieke aflossingen op de leeningen kwamen in het algemeen regelmatig binnen. In totaal werd voor 2,65 der periodieke aflossingen vrijstelling verleend. Ons belang bij leeningen, waarvan de onderpanden geheel of gedeeltelijk zijn verwoest is verdeeld over: 61 leenirtgen (onderpanden geheel verwoest) ƒ1.409.890, 7 leeningen (onderp. gedeelt. verwoest) 653.570, waarvan in verhouding drukt op het niet verwoeste deel- 248.500, - - 405.070,— Totaal .11.814.960,— Hiervan is tot dusverre voor. 54 leeningen tot een totaai bedrag van 1.370.075,inschrijving in het Grootboek voor den Wederopbouw ver kregen. Bij 2 leeningen tot een totaal bedrag-van ƒ29.100,overtreft de restant-Hoofdsom de inschrijving met een bedrag van in totaal 1880,—. Onze inspecteurs, de Heeren A. van Popta en J. Kamps te ’s-Gravenhage, H. E. Wieringa te Naarden, A. M. Joustra te Haarlem en G. Hoogerkamp te Groningen, zorgden voor de contröle op de voor ons verbonden perceelen en voor het verband met taxateurs, agenten en andere relaties. Evenals het vorige jaar stellen wij U voor de rente van de statutaire reserve en de extra reserve, dit jaar bedragende 49.693,53, te voegen bij de speciale reserve. Op de effecten werd in het afgeloopen jaar een koerswinst behaald van 49.114,12 welk bedrag weder bij de reserve voor koersverschillen effecten wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen naar den beurskoers van den laatsten beursdag in 1943, doch niet hooger dan pari. Wanneer U ons voorstel tot verdeeling der winst aanneemt, zullen de reserves ongeacht de reserves voor koersverschillen effecten, voor hypotheken, voor oorlogsschade, voor dividend en voor diverse belangen in totaal met 93.797,44 worden vermeerderd en gebracht op 7.053.539,08. Wij stellen U voor een bedrag van 400.000,bij de reserve voor diverse belangen te voegen, waaruit de verschuldigde belastingen dienen te worden voldaan. Uit het overblijvende zal allereerst moeten worden betaald een bedrag van ƒ24.163,voor rente, verschuldigd op de niet-verplichte stortingen, welke rente door commissarissen in overleg met de directie voor de sedert de voor laatste wijziging der statuten vrijwillig gestorte bedragen op 2 is vastgesteld. Voor verdere verdeeling komt dan in aanmerking een bedrag van 445.969,67. Volgens art. 46 van de statuten komt hiervan 10 of 44.596,97 ten goede aan de statutaire reserve. Doordat de tantièmes niet berekend worden over de winstuitkeeringen, welke de bank ontvangt van vennootschappen, in het kapitaal waarvan zij heeft deelgenomen, voorzoover daarover door commissarissen en directie reeds in deze functies bij die vennootschappen tantièmes zijn genoten, komt een bedrag van 27.888>18 ter beschikking van aandeelhouders. Hiervan dient 40,18 voor dividenduitkeering, terwijl wij U voorstellen het restant ad 27.848,— te voegen bij de dividendreserve. Van het in totaal aan aandeelhouders toekomende stellen wij U voor een dividend op de aandeelen uit te k'eeren van 28,per aandeel van 1.000, met 20 storting (per ondèraandéel 7,hetgeen volgens de aanvullings- bepaliiigen van het besluit op de dividendbeperking overeenkomt met 6 over de verplicht gestorte bedragen, en 2 over het overige gedeelte van het geplaatste kapitaal. Wordt dit voorstel aangenomen, dan komt er beschikbaar voor pensioen en personeeldoeleinden een bedrag van 16.183,74. De dividendbewijzen nummer 53 van de aandeelen van 1.000,zijn bij aanneming van ons voorstel van heden af betaalbaar met 28,en nummer 7 der onderaandeelen van 250,met 7,alles te verminderen met de verschuldigde 15 dividendbelasting. Een opgave van het bedrag, waarmede de dividendbewijzen der aandeelen, waarop onverplicht is gestort, betaalbaar zijn, onder vermelding van de nummers -dier aandeelen, zullen wij U op aanvrage gaarne toezenden. Groningen, 30 Maart 1944. De directie: M. J. BOS. C. A. K1NGMA. B. DORHOUT MEES. J. WILKENS. Van het verslag dat U hierboven ïn beknöpten Vorm vindt afgedrukt hebben wij kennis genomen. Wij kunnen ons met den inhóud geheel vereenigen, met name met dat deel dat handelt over de toetreding van de Algemeene Friesche Hypotheekbank tot ons concern. Wij hebben aan die samenvoeging gaarne onze medewerking verleend en het groote aantal omgeruilde aandeelen stemt ons tot voldoening. In verband met dit samengaari traden de Heeren A. J. Brandt, R. Buisman en Jacs. Rustige als commissarissen van onze instelling op. De balans en de winst- en verliesrekening zijn door ons voor- loopig goedgekeurd, wij stellen U voor beide in den aangeboden vorm vast te stellen en ook de uitdeeling te bepalen overeenkomstig het voorstel n.I. het dividend te bepalen op ƒ28,per aandeel van 1.000,met 20 storting (per onderaandeel 7,Het rapport van den door ons aangestelden accoun tant vindt U bij dit verslag afgedrukt. In de op 18 Maart 1943 gehouden algemeerte vergadering werden de Heeren F. I. de Gréve en Mr. Ch. M. Henny als' commissaris herkozen. De Heer Mr. W. B. Buma trad af en gaarne betuigen wij onzen vroegeren collega dank voor hetgeen hij ten bate van onze instelling deed èn als commissaris èn als lid van de commissie van toezicht. In die vergadering was reeds niet meet aanwezig de Heer Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen, die spoedig daarna, op 2 Mei 1943 overleed. De Heer van Swinderen die meer dan 50 jaar aan de Nederlandsche en in de laatste jaren ook aan onze hypotheekbank verbonden was, heeft een halve eeuw geleden zijn steun gegeven aan die man nen die een instelling schiepen die haar bestaansrecht in lange jaren volledig heeft bewezen. Niet alleen bij de oprichting, maar ook daarna heeft hij dat gedaan op een wijze, die niet alleen -naar-binnen daadwerkelijke hulp be- teekende, maar naar buiten het aanzien in hooge mate ten goede kwam. Nog ontviel ons, in het jaar 1944 wel is waar, maar voor het uitbrengen van dit verslag, op 2 Januari ons medelid Mr. J. Heres Diddens. Hij was als gevolg van de samenvoeging van de Winschoter Hypotheekbank met- onze bank in ons college getreden en heeft ook deel uitgemaakt van onze commissie van toezicht. In beide functies zullen wij zijn kundige adviezen en zoo prettigen omgang nog lang in goede herinnering bewaren. Aan de beurt van aftreden zijn thans de Heeren Mr. Arn. J. d’Ailly, Mr. G. Nauta en Mr. Dr. R. H. Baron.de Vos van Steenwijk. Wij geven U in overweging hen opnieuw te benoemen. Wederom willen wij eindigen met onze waardeering uit te spreken voor de wij^e waarop onze directie in dit jaar haar taak Vervulde. Het college van commissarissen: E. VAN WELDEREN RENGERS, President. De onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar den volgenden maatstaf: a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, verminderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen; b. de roerende lichamelijke zaken naar den aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; c. de effecten naar den beurskoers van den laatsten beursdag in het boek jaar, doch niet hooger dan pari; d. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag, verminderd met de gedane afschrijvingen. FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. De directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES. J. WILKENS. De commissarissen: ARN. J. D’AILLY. H ALBARDA H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. F. I. DE GREVE. J. H. GROENEVELD. CH M. HENNY. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. G. NAUTA. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. D. U. STIKKER. R H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A, POULIE WILKENS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1943 | | pagina 3