DRIEËNVIJFTIGSTE BOEKJAAR. Aan de Aandeelhouders der Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. te Groningen. ALGEMEEN OVERZICHT. PERSONALIA. AANDEELENKAPITAAL. PANDBRIEVEN. HYPOTHEKEN. 2 Overeenkomstig het voorschrift van art. 43 der statuten hebben wij de eer U hierbij aan te bieden het jaarverslag onzer vennootschap over 1943, met balans en winst- en verliesrekening, en een voorstel tot winstverdeeling. De gegevens van de Winschoter Hypotheekbank, waarvan alle aandeelen in ons bezit zijn, zijn hierin verwerkt. Tengevolge van de voorschriften van het Rijksbureau voor de Grafische Industrie dient dit verslag, evenals het vorige jaar, weer in beperkter vorm dan voorheen te verschijnen. Dientengevolge kon geen lijst van aandeelhouders worden toegeyoegd. Deze ligt echter ten kantore voor een ieder ter inzage; bovendien kan een beperkt aantal exemplaren hiervan op aanvrage beschikbaar worden gesteld. De toeneming van de groote geldruimte bleef een ongunstigen invloed op ons bedrijf uitoefenen. Het bedrag, waarmede de aflossingen de nieuw-gesloten leeningen over troffen, is wederom groot. Hierdoor werd de grens van art 59 ten 2e der statuten overschreden, waarin inmiddels door uitloting van pandbrieven is voorzien. Door de Friesch-Groningsche en Nederlandsche tezamen werd gesloten voor 13.656.942,50, waartegenover voor 19.980.960,52 aan aflossingen werd ontvangen. Aangezien het verschijnsel van afname van het bedrag aan uitstaande hypotheken zich bij de meeste hypotheekbanken voordeed, nam ook dit jaar de neiging toe, om door samenvoeging van bedrijven de in totaal door één concern beheerde hypothekenportefeuille weder aan te vullen. In deze gedachtengang hebben wij op 7 Mei 1943 de aandeelhouders van de Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. aangeboden de aandeelen van deze N.V. om te ruilen in aandeelen Friesch-Groningsche, in verhouding van 3 aandeelen Algemeene Friesche Hypotheekbank van 1000,waarop loo,gestort tegen 1 aandeel Friesch-Groningsche van 1000,waarop 200,gestort en ten volle deelende in de winst van het boekjaar 1943. Voor de oprichtersbewijzen werd 600,per stuk geboden. Nadat de over- groote meerderheid zich tot omwisseling bereid verklaard had, de ingevolge het Eerste Uitvoeringsbesluit Banken vereischte goedkeuring van de Nederlandsche Bank was verkregen, en de bij de Algemeene Friesche Hypo theekbank N.V. noodzakelijke statutenwijziging was goedgekeurd, is tot de voorgestelde aandeeienruil overgegaan. Op 31 December waren wij in het bezit van 2376 van de 2500 aandeelen Algemeene Friesche Hypotheekbank en van 98 van de 110 oprichtersbewijzen. Wij hebben ons bereid verklaard, die aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen, die om bijzondere redenen niet in staat waren tijdig een beslissing te nemen, te zijner tijd alsnog in de gelegenheid te stellen van ons aanbod gebruik te maken. Het totaal belang van de Friesch-Groningsche en Nederlandsche bij ver woeste onderpanden is verminderd van 3.143.845,tot 3.116.760, niettegenstaande ons belang bij de getroffen onderpanden door het bom bardement van 31 Maart 1943 te Rotterdam weder was toegenomen met een bedrag van 178.805,Een specificatie volgens de instellingen en een opgave van de inmiddels verkregen inschrijvingen in het Grootboek voor den Wederopbouw vermelden wij verderop onder het hoofd „Hypotheken” der betreffende banken. Hoe groot ons belang bij de evacuatiegebieden is, kan thans nog niet wor den nagegaan. De daling van de rentemarge en de vermindering van den omvang van ons bedrijf hadden een teruggang van de bedrijfsuitkomsten tengevolge. Het elders tewerkstellen van verscheidene leden van ons personeel verzwaarde de taak van onze overige beambten, aan wie wij gaarne onze erkentelijkheid betuigen voor de betoonde ijver en toewijding. Eenige vertraging in de verschijning van dit verslag kon echter niet worden voorkomen. In het afgeloopen jaar hadden wij het verlies van onzen oud-president- commissaris en oud-lid van de commissie van toezicht, den Heer Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen, te betreuren. De overledene, die sedert de fusie met de Nederlandsche Hypotheekbank bij ons commissaris is geweest, was van deze algeheeie samenwerking een groot voorstander. Het is met dankbaarheid, dat wij de moeite, die hij zich gegeven heeft om dit te bereiken, zullen herdenken, evenals wij erkentelijk zijn voor al hetgeen hij in het belang van onze bank heeft gedaan. Op 2 Januari van dit jaar kwam de Heer Mr. J. Heres Diddens te overlijden. Als oud-directeur van de Winschoter Hypotheekbank werd hij na de over neming dier vennootschap commissaris van onze bank, terwijl hij een tijd lang zitting had in de commissie van toezicht. Met hem is een man heen gegaan naar wiens heldere adviezen wij gaarne luisterden en in wien de bank en wij directeuren een goed vriend verliezen. Zijn nagedachtenis zai door ons in eere worden gehouden. In Uw vergadering van 18 Maart 1943 werden de Heeren F. I. de Greve en Mr. Cu. M. Henny als commissaris herbenoemd. De Heer Mr. W. B. Buma trad in deze vergadering als commissaris af. Gaarne gebruiken wij deze plaats om den Heer Buma, sedert de fusie met de Nederlandsche Hypotheek bank commissaris van onze instelling, dank te betuigen voor al hetgeen door hem te onzen behoeve is verricht. Aan ide beurt van aftreden zijn thans de Heeren Mr. Arn. J. d’Ailly, Mr. G. Nauta en Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk. In verband met het tot stand komen van de fusie met de Algemeene Friesche Hypotheekbank werden in uw vergadering van 9 December de Heeren A. J. Brandt te Doorn, R. Buisman te Leeuwarden en Jacs. Rustige te Amsterdam tot commissaris benoemd. Tot procuratiehouder van al onze kantoren werd de Heer A. van Greuningen, direGteur van de Algemeene Friesche Hypotheekbank, benoemd. Door omwisseling van enkele aandeelen der Nederlandsche Hypotheekbank werd het aandeelenkapitaal met 8.000,uitgebreid. In verband met de fusie met de Algemeene Friesche Hypotheekbank werden alsnog uitgegeven 589 aandeelen 1.000,en 804 250,zöodat ons geplaatst aandeelen kapitaal thans bedraagt 9.712.250, Het aantal aandeelhouders onzer instelling steeg van 2420 tot 2870. Staat bevattende de mutaties in het uitstaand bedrag aan pandbrieven. 33£ 3i %r Totaal 31 Dec. 1942 in omloop Geplaätst Ingekocht Aflosbaar gesteld 31 Dec. 1943 in omloop 7.492.300,— ƒ51.349.300,— - 2.642.000,— ƒ58.841.600,— - 2.642.000,— 7.492.300,— 600,— ƒ53.991.300,— f 61.483.600,— 600,— 7.491.700,— ƒ53.991.300,— - '1.922.000,— ƒ61.483.000,— - 1.922.000,— 7.491.700,— 52.069.300,— ƒ59.561.000,— De gemiddelde rente der pandbrieven bedroeg ultimo December 3.4371 tegen 3.4363 op 31 December 1942. Overeenkomstig de in ons jaarverslag over 1942 genoemde aan ons van hoogerhand opgelegde verplichting gaven wij in den aanvang van het jaar 1943 nog 3J pandbrieven uit tegen den koers van 102£ Op den 18den Maart was het voor onze instelling gezamenlijk met de Nederlandsche Hypotheekbank vastgestelde bedrag bereikt en werd de uitgifte gestaakt. Aangezien de koers der pandbrieven niet beneden 99 is geweest, had geen verplichte uitloting plaats. Per 16 Februari 1943 werden echter aflosbaar gesteld de nog uitstaande 3£ pandbrieven van 1000,—, Serie DA nummers 1 tot en met 2000, tot een bedrag van 1.918.000,terwijl werd teruggenomen van op bijzondere voorwaarden geleverde pandbrieven een bedrag van 4000, Op 31 December 1942 stonden bij de Friesch-Groningsche en de Winschoter Hypotheekbank uit 3640 leeningen ad 60.814.969,78 In 1943 werden gesloten 390 leeningen- 9.180.010, 69.994.979,78 Afgelost werden 521 leeningen6.659.685,— Aan periodieke aflossingen werd ont vangen - 1.201.726,60 Aan gedeeltelijke aflossingen werd ont vangen - 2.930.380, - - 10.791.791,60 31 December 1943 stonden uit 3509 leeningen tot een bedrag van59.203.188,18 Voorts werden na afloop van den leeningstermijn 547 leeningen tot een bedrag van 7.804.860,verlengd. Voor de verdeeling van de uitstaande, zoomede van de in 1943 gesloten leeningen, verwijzen wij U naar pagina 7 van dit verslag. De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg ultimo December 4,1273 tegen 4,1691 op 31 December 1942. Door stijging van de gemiddelde rente der pandbrieven met 0,0008 en door daling van die der hypotheken met 0,0418 werd het verschil in rente tusschen hypotheken en pandbrieven 0,0426 kleiner en kwam daardoor op 0,6902 Zooals uit de balans blijkt, was op 31 December 129.868,63 aan rente achterstallig, tegen 133.720,24 op 31 December van het vorige jaar. Deze achterstand was op 16 Maart verminderd tot 82.529,18. Volgens de in 1936 vastgestelde normen van het Contróle-Orgaan dient te worden afgeschreven 86.341,60. Afgeschreven was reeds 102.363,56, zoodat 16.021,96 meer is afgeschreven dan volgens de genoemde normen noodig is. In het afgeloopen jaar hebben wij van ons recht van executie geen gebruik behoeven te maken tegen 1 maal het vorige jaar.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1943 | | pagina 2