Bij ruiling van de uitgelote pandbrieven tegen stukken van het 41/2% type werd op deze 1/2% reductie verleend. Vele houders maakten van deze gelegenheid tot omwisseling gebruik. De nummers der in dit en in de vorige jaren uitgelote nog niet ter verzilvering of ter verwisseling aangeboden pandbrieven vindt U hierachter vermeld. De gemiddelde rente der pandbrieven bedroeg 31 December 1929 4,4388% tegen 4,4046% op 31 December 1928. Wij sloten in het afgeloopen jaar 545 leeningen af, tot een bedrag van f 12.893.150,—, terwijl wij aan aflossingen ontvingen f 9.212.675, De vooruitgang aan uitstaande hypotheken bedraagt derhalve dit jaar f 3.680.475, waardoor het uitstaand bedrag is gestegen tot f 61.443.975, In den regel worden de leeningen voor 5 jaar, bij uitzondering voor 10 jaar gesloten. De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg op ultimo December 5,2815% tegen 5,3008% op 31 December 1928. Door de stijging van de gemiddelde rente der pandbrieven met 0,0342% en de daling van de jente der hypotheken met 0,0193%, werd het verschil in rente tusschen hypotheken en pandbrieyen 0,0535% kleiner en gebracht op 0,8427%. Zooals uit de balans blijkt was per 31 December f 2413,62 aan rente achterstallig welk bedrag nu is verminderd tot f 1.038,05. Ónder dit laatste cijfer komt nog een bedrag van f 510,aan rente van leeningen voor, waarvan de onderpanden reeds zijn verkocht en waarbij onze vordering geheel gedekt bleek te zijn, doch waarvan de afrekening nog niet heeft plaats gehad. In het afgeloopen jaar hebben wij 10 maal van ons recht van executie gebruik moeten maken. In 9 gevallen bleek onze vordering aan hoofdsom, rente en kosten ruimschoots gedekt te zijn, terwijl in één geval het onderpand door ons werd ingekocht. Het betrof hier een hotel-café te Musselkanaal, waarop wij een leening van f 9100,in hoofdsom hadden. In den loop van het jaar hebben wij het pand verkocht voor f 7500,te betalen per 1 Mei a.s. De Bank heeft verder geen ingekochte onderpanden, noch is zij op eenigerlei wijze betrokken bij den eigendom van door haar geëxecuteerde onroerende goederen. De in het afgeloopen jaar behaalde winst bedraagt f 583.766,43. Evenals vorige jaren werden de op de reserves gekweekte rente en de winst door uitloting van de effecten, te samen f 162.566,71, direct bij de reserves geboekt, terwijl deze werden verminderd met het geleden koersverlies op de effecten ad f 31.507,12. Het nadeelig saldo van agio en disagio bij plaatsing, inkoop en verwisseling van pand brieven ad f 37.469,91 werd als gewoonlijk op de reserve voor koersverschillen afgeboekt. Hypotheken. Kantoorgebouwen. De bouw van ons nieuwe kantoorgebouw aan de Heerestraat vordert naar wensch. Ons tegenwoordig kantoor hebben wij ten verkoop opgegeven. Winst. Reserves. De effecten der reserves hebben wij opgenomen naar de koersen van den laatsten beurs dag in 1929; de fondsen boven pari genoteerd, zijn op 100%, de Russische Effecten op nihil gewaardeerd. 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 9