NEGEN EN DERTIGSTE BOEKJAAR. Commissarissen. In het afgeloopen jaar hadden de Heeren Mr. H. E. Oving, Dr. E. VAN Welderen Baron Rengers en Jhr. Mr. T. J. van Iddekinge zitting in de Commissie van Toezicht. Aandeelen. Pandbrieven. 1 5 Ter voldoening aan art. 43 der Statuten hebben wij de eer U ons jaarverslag over 1929 aan te bieden. Zooais U uit de te verstrekken gegevens zal blijken, is het afgeloopen jaar voor onze Instelling weer zeer gunstig geweest. In de algemeene vergadering gehouden den 25 Februari 1929 zijn door tot Commis sarissen herkozen de Heeren Mr. Dr. I. A. VAN Royen, F. I. de Greve en Mr. Aug. Philips. Aan de beurt van aftreding zijn thans de Heeren G. A. W. van Lanschot, Mr. H. E. Oving en Mr. J. Heres Diddens. In 1929 werden 100 aandeelen overgeschreven, waardoor het aantal aandeelhouders met 8 toenam. Geen aandeelhouder bezit meer dan 50 niet volgestorte aandeelen. In het afgeloopen jaar werden door ons afgegeven pandbrieven van de 4%, 41/2% en 5% rentetypen. °e 41/2% pandbrieven werden uitgegeven tegen koersen van 98% tot 99%%, de 5% pandbrieven tegen koersen van 100!/2% en 1003/4%. 4% pandbrieven werden alleen afgegeven voorzoover ze waren ingekocht. De koersen Van inkoop varieerden tusschen 93% en 91i/2%. 31/2% pandbrieven werden niet afgegeven, doch werden ingekocht tegen koersen van 86% tot 84i/2%. In totaal werd door ons verkocht f 6.500.200,— en ingekocht f 1.667.100,—. De inkoop heeft plaats volgens een vast systeem, tegen een koers die l/2% lager is dan de koers van uitgifte op den dag van inkoop. Uitgeloot werd per 1 October voor een bedrag van f 1.532.800,waarvan zich voor een bedrag van f 45.900,— in portefeuille bevond, zoodat door deze loting het uitstaand bedrag aan pandbrieven verminderde met f 1.486.900, De vooruitgang over het afgeloopen jaar bedraagt dus f 3.346.200,—. Op 31 December 1.1. had onze Instelling in totaal een bedrag van f 58.729.700,aan pandbrieven uitstaan. De uitgelote 4l/2% en 5 pandbrieven werden betaalbaar gesteld op 1 December, de 3!/2% en 4% op 2 Januari d.a.v. De houders van uitgelote pandbrieven hadden evenals vorige jaren gelegenheid hunne stukken vóór de betaalbaarstelling te ruilen tegen andere.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 8