De administratie van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, over het boekjaar 1929, werd door ons gecontroleerd en in orde bevonden. Alle door hypothecaire debiteuren betaalde rente, zoowel als de op de balans voorkomende nog niet verschenen rente, werd door ons berekend. De acten van de in 1929 gesloten leeningen werden met de boeken geverifieerd met uitzondering van enkele, die nog niet waren binnengekomen) en accoord bevonden. De op de balans vermelde effecten opgenomen overeenkomstig de laatste beurs- noteering in 1929, werden ons getoond. De gecreëerde pandbrieven klopten met de opgemaakte processenverbaal; de „pand brieven in portefeuillewerden ons getoond. De aflosbaar gestelde pandbrieven werden, voor zoover aangeboden, blijkens opge maakte processenverbaal, in tegenwoordigheid van de Commissie van Toezicht vernietigd. Alle over 1929 betaalde coupons en dividendbewijzen werden door ons nageteld en accoord bevonden. De saldi van debiteuren en crediteuren in rekening-courant klopten met de aanwezige saldobiljetten. Tenslotte verklaren wij, op grond van ons onderzoek, dat de door ons voor accoord geteekende balans en winst- en verliesrekening een juist overzicht geven van den toestand der Bank op uit. December 1929 en van het resultaat over het afgeloopen boekjaar. Accountantskantoor: Groninqen, 30 Januari 1930. JOH. DOORNBOS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 19