1:1 11 II II del Wij hebben de eer U mede te deelen, dat wij kennis hebben genomen van het sehriftelijk verslag der Directie van den toestand der Bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en dat wij ons met den inhoud daarvan kunnen vereenigen. De Balans en de Winst- en Verliesrekening zijn door ons voorloopig goedgekeurd en wij stellen U voor beide vast te stellen in den aangeboden vorm. Wij stellen U tevens voor het dividend over het afgeloopen jaar te bepalen op 28 Wij hebben het accountantskantoor Joh. Doornbos aangewezen om de boekhouding der Vennootschap te controleeren en de Balans te verifiëeren. Het uitgebracht rapport is bij dit verslag afgedrukt. Voor de vervulling van de vacatures ontstaan in het College van Commissarissen door periodieke aftreding van de Heeren G. A. W. van Lanschot, Mr. H. E. Oving en Mr. J. Heres Diddens bevelen wij U aan de aftredenden te herkiezen. Het College van Commissarissen: E. VAN WELDEREN RENGERS, Voorzitter. '1 4 JU 15 V

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 18